Жижара

Мих1раннул арс ЩайхахIмадов Зайнуттин

Вай гьантрай, захIматсса къашайшивруща ххассал ан къавхьуну, дунияллия лавгунни агьулданул, жяматрал дянив бусравсса инсан, ххаллилсса чув, ЩайхахIмадов Зайнуттин МихIраннул арс.

Увну ур Зайнуттин 1971 шинал Ккуллал шяраву МихIраннул ва Самуржигьаннул кулпатраву. Буттал шяраву школагу бувккуну, дуклан увххун ур Щурагьсса Механический техникумравун. Муния махъ лавгун ур аьралий бурж лахъан. Армиялия махъ зий ивкIун ур личIи-личIисса давурттай.

Школалий дуклакийнива ва цIуллу-цIакьсса, спортрал чулуха итххявхсса жагьил ия. ХьхьичIунсса кIанттурду бугьайва лечаврил, тIанкI учаврил бяст-ччаллай. Ванан мукунма ххирассия халкьуннал тIуркIурду. Дагъусттаннай 2019 шинал хьусса Лянкалий буккаврил соревнованиярттай ва уссия хъунама судьянугу.

Зайнуттин ия дугърисса, аьчух­сса, дакI-аьмал хъинсса, гьарнан цащава шаймур кумаг бан хьхьичIунсса инсан. Ванал бия чIявусса дустал, гьарцаннан ххира хьунсса ия цувагу.
Зайнуттин аьпалул шаврил кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру уссур-ссуннахь, арсваврахь, душнихь, кулпатрахь, гъан-маччанахь. РухI хъинний дишиннав, алжаннул ххари аннав, ванан къабуллусса оьрму махънан булуннав.
Ккуллал жямат


Уттигъанну аьпалухьхьун лавгунни ххаллилсса хъамитайпа, Хъюллал шяравасса
Сайдилавл душ
Написат МахIаммадова.
ДакI-аьмал хъинсса, инсаннащал хIал бавкьусса Написат ххирассия гъан-маччанангу, чIаххув-чIарахнангу. АрхIал зузиминначIагу ва хIурматрай буссия. Написат бия инсаннан цищава шайсса кумаг бан, чIарав бацIан хIадурсса, ка тIир­тIусса хъамитайпа.
Ва аьпалул шаврил кьур­чIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру ласнахь, оьрчIахь, уссур-ссуннахь, махъсса цинявппагу гъан-маччанахь. РухI хъинний дишиннав, алжаннул ххари баннав.


Хъуннасса кьурчIишивугу кIидачIлай, дакIнийхтунусса жижара буллай буру Руслан Башаевлухь, ванал ссил арс
МахIаммад
жуятува батIул шаврийн бувну. Цал бунагьирттал аьпа баннав, рухI хъинний дишиннав, алжан нясив баннав! Махъминнал оьрмурду лахъи баннав!
Лакрал театрданул коллектив