Хъунмасса бия Ялув ЧIатIлухъиял ччатI

Буттал буттахъая шихуннай инттухуннай хъу дугьай чIун гъан хъанан дикIайхту, цинярдагу зунттал щархъаву гурну дувай Хъурдаккаврил байран. Гьашину му байран лахъа-хъунну кIицI ларгунни Рутуллал райондалийсса Ялув ЧIат1лухъиял шяравугу.

Уттара дурккун дия ЧIат1­лухъиял щар. Аьдатравун багьсса куццуй, кIюрххицIунмай шяраваллил ялувсса къурув бувккун бия лакрал миллатрал лахху-ликкулувусса душру-хъами, шагьрурдаясса ва районнаясса хъамал. Хъарасгу дархIуну, хIадур бувну бия балчангу.

[dropcap]Ч[/dropcap]IатIлухъиял аьдатрайн бувну, Цалчинсса хъарас щаврил кьини шавхьун бия илданунсса хъунмасса ччатI. Байрандалун хасну шавхьсса ччатIуя цалчин парча бувхъсса инсаннахьхьун буллунни хъиривмур шинал хъарас щунсса ихтияр дусса кьуругу. Кьуру ласун ччисса инсантал хIарачат буллай бия, ччатIуя парча бувхъун, ихтияр цахьхьунна ласун. ЯлунчIинсса шинал хъарас щун ихтияр дусса кьуру тапшур бунни МахIачкъалалив ялапар хъанахъисса Байдуллагь Дамадановлуйн.

Гьашинумур хъарас щаврил заллуну ия республикалийгу, райондалийгу хIурмат-кьиматрайсса музыкант, хореограф, ЧIатIлухъиял Культуралул центрданул директор Михаил ХIашимов. Байрандалул заллухъру хIадур хьуну бия хъамал лайкьну кьамул бан. Илкинсса къурув бивзун бия дукрарду шахьлахьисса къазанну, лагмава тIивтIуну бия авадансса ссупрарду.
ЧIатIлухъиял Хъарас щаврил кьини хъун дан бувкIун бия райондалул каялувчитал, шагьрурдаясса ва щархъаясса бусравсса хъамал, Рутуллал райондалул культуралул управлениялул зузалт.

Ссупралух щябивкIун бисмиллагь баннин оьрмулул бугьараминнал дуруна дуаьртту. Хъиривмур шинал хъарас щунтIиманайн кьуругу тапшур бувну, Хъузала Михаил хьхьичIну бувккуна хъарас щун.

Ахирданий Михаил ХIаши­мовлул барчаллагь увкуна цала байран хъун дан, чIарав бацIан бувкIсса цинявппагу инсантурахь.
– Щарнил жагьилтурахьхьун цIуллушиву дулуннав вай жулла аьдатру, ягу дурну, гихуннайгу дачин дан. ХъатIив чIяву баннав, кулпатру гьарза хьуннав, цинярда лакрал шяраваллал аргъ дизаннав. Ва байран савав хьуну буллугъшиву ва барачатшиву ххи хьуннав жула аьрщарай, – увкуна Хъузалал.