Интнил байран Ххюлусмав

Апрель зурул 22-нний Ххюлуссуннал шяраву хьунни Хъурдаккаврил байран. Гьашинусса Хъурдаккаврил кьини цайнна ларсун дия Гъапуров Надирдул ва Аьлишаев Нурисланнул.

Му кьини чIявусса инсантал бувкIун бия шагьрурдаятугу. Цинявннал дакIру ххарину, шадну дия. ЧIалай бия буттал кIанттухсса ччаву бюхттулсса душиву, кувннал кувннахасса хIурмат-иззат лахъсса бушиву.

Хъарас щаврицIун дархIусса аьдат-эбадатру щаллу дурну, циняв бавтIуна школалул майданнив спортрал бяст-ччаллу бан. Хъурдаккаврил кьини ялувмур ва лувмур махIлардал цаннищал ца бяст-ччаллу байссар: волейболданий буккаву, ка дишаву, пут личаву.
Муния мукьах жямат бав­тIуна мажлисрайн шяравусса банкетру бай залданувун. Мажлис бачин бувну ия Къимпаев МухIсин. Хъинну ххуйну ларгуна байран. Цинявппа барчаллагьрай бия му сакин дурминнайн.

Укунсса мероприятиярттал жямат цачIун буллалиссар, Бу­ттал кIанттухсса ччаву ххишала хьун дуллалиссар.
Шяраваллил бакIчи Акаев ХIажимурад цащава шайкун хIарачат буллай ур жямат цачIун бансса давуртту дуван. Жагьилталгу гьарца ишираву чIарав бацIайсса, кувннал кув бувгьу­сса бур.
Вания тихуннайгу цIуллушиву дулуннав укунсса байранну дуллансса, укунсса кьинирду лахълансса. Ларайну личIаннав бу­ттал аьрщарахсса ччаву. Шаэрнал тIийкун:
Ина гъанна бургъичIан, Оьрмулул хIакьмуничIан:
Нава вил арс ушиву – Гьар му талихI бушиву!

Кьурбанисмяил Амиров,
ш. Ххюлуссун