ТIалавну бур гьаваллавухсса аьрххирду

АхIмад-Хан Султаннул цIанийсса МахIачкъалаллал аэропортрай апрель зуруй, дурсса даврил хIасиллайн бувну, кьамул увну ур 187 527 пассажир. Ларгсса шиналсса вара чIумух бурувгун 43,9 % ххишаласса пассажиртал кьамул бувну бур.

Кьамул дурну дур 268,53 тонна кьай-кьуйлуйлул ва почталул. Вайгу, ларгсса шинал вара чIумущал цачIу дирхьуну, 1,2% ххишаласса хъанай дур.
Апрель зуруй яла гьарзану пассажиртал ххилай бивкIсса авиакомпанияртту дур «Победа», «Аэрофлот», «Nordwind».
Пассажиртуран яла тIалавми рейсру дур Москавливсса, Санкт-Петербургливсса ва Сургутрайнсса.

Гьарица кьини МахIачкъа­лаллал аэропортрая Аьрасатнал 17 шагьрулийн ва дазул кьатIув дуллай бур 30-нийн дирсса рейсру.
ХIакьинусса кьини МахIач­къалаллал аэропортрая дазул кьатIувсса билаятирттал шагьрурдайн ( Стамбуллайн, Анталиянавун, Тель-Авиврайн, Бакуйн, Ташкантлив, Бухаралийн, Наманганнайн, Ургенчлив, Актаулийн, Бишкеклив, Дубайлив) лехлай дур самолетру.