Гьунарду ялун личин баншиврул

Ккуллал райондалий Халкьуннал аслийсса культуралул центрданий хьунни оьрчIал дянивсса «Мы ищем таланты» тIисса конкурс. Ва хас дурну дия Аьрасатнал Виричу НурмахIаммад ХIажимахIаммадовлул аьпалун. Ваний гьурттушиву дунни райондалул шяраваллал культуралул къатрал коллективирдал.

– Шиная шинайн шяраваллал культуралул къатрал зузалт­рал хIадур дувайссар авадансса программа. Вайннуйну ялун личай оьрчIавусса пагьму-гьунарду, кумаг шай творчествалул ххуллийн буккан бан. Гьашину райондалийсса мероприятияртту дуллалиссар Расул ХIамзатовлул 100 шинал лагрулий, – увкунни Центрданул хъунмур Марина Ибрагьимовал.
БавтIцириннал хьхьичI махъ лавхъуна райондалул бакIчинал хъиривчу Анатолий Давдиевлулгу. Ванал чIа увкуна гьуртту хъанахъицириннан хъиншиву ва тIайлабацIу.
Конкурсрай дия шанна номинация: къавтIун бизаву, балай щаллу баву, пьеса бишаву.

Шяраваллал культуралул къатравун кружокирттайн заназисса личIи-личIисса шиннардивусса оьрчIал ккаккан бунни цавувасса гьунарду.
Балай щаллу баврил номинациялий 1-мур кIану бувгьунни 1-мур ЦIувкIуллал шяравасса Мариян Мусаевал, 2-мур – Хъусращатусса Шагьсалан Даллаевал, 3-мур –Хъювхъиял шярава­сса МахIаммад Аьлиевлул.

КъавтIун бизаврил номинациялий 1-мур кIану бувгьунни «Кулинский межпоселенческий районный культурно- досуговый центр» МКУ-лул коллективрал, 2-мур – Вихьуллал «Вихьлидуш» тIисса фольклорданул коллективрал, 3-мур – 2-мур ЦIувкIуллал фольклорданул ва хореографиялул коллективрал.
Пьеса бишаврил номинациялий 1-мур кIану бувгьунни 2-мур ЦIувкIуллал драмтеатрданул коллективрал, 2-мур – Ваччиял драмтеатрданул коллективрал, 3-мур – Хъювхъиял драмтеатр­данул коллективрал.
Вай барча бунни шадлугърал тагьарданий, ххувшаву ларсминнан ва призертуран буллунни дипломру ва грамотартту.