КIива миллатрал къучагъсса арс

Ахъушиял райондалийсса ЦIули­къяннал шяраву хасъсса аьралий операциялий къучагъшиврий жан дуллусса Алик МахIаммадовлун цIа кусса гьайкал тIиртIунни. Ва гьайкал дацIан дунни шяраваллил жяматрал сипталий.

Му мажлисрай гьуртту хьунни Дагъусттаннал миллатрал политикалул ва диндалул иширттал министр Энрик Муслимов. Мероприятиялий мукунма гьуртту хьунни Ахъушиял райондалул бакIчи МахIач Аьбдулкаримов, миллатрал политикалул ва диндалул иширттал министрнал цалчинма хъиривчу Гьарун Давидов, Миннацрал управлениялул хъунама МахIаммад Даитбагов, Ахъушиял райондалул депутатътурал мажлисрал председатель Саэд ХIажиаьлиев ва м.ц.

Дагъусттаннал БакIчи Сергей Меликовлул чулуха Энрик Муслимовлул барчаллагь баян бунни Аликлул гъан-маччаминнан, кIицI лавгунни ванал жан дуллушиву жула билаятрал мурадру буручлай, аьраличунал бурж бартбигьлай ккаккан дуршиву цала чувшиву ва Ватандалухсса ччаву.
– Дяъвилул иширттал ялун личин бай дагъусттанлувтурал дянив чIявусса вирттал бушиву. Миннавасса ца Алик МахIаммадовгу ур. ХIакьину тIитIлатIисса ва гьайкалданул уттава бантIиссар жула къучагънал аьпа, – увкунни министрнал.

Ихтилатру бунни хъамаллуралгу. Ахирданий мажлисрал гьурттучитурал гьайкалдануцI тIутIив дирхьунни.
ДакIнийн бутан, кIива миллатрал арс Алик МахIаммадовлул жан дуллуссар 2022 шинал сентябрь зурул 17-нний Херсон шагьрулий.
Алик увну ур 1992 шинал октябрьданул 11-нний ЦIуликъяннал шяравасса МахIаммадовлул ва оьрус миллатрал душ Галинал кулпатраву. Аьралуннаву къуллугъ бан увцуну ур Саратовуллал областьрайсса Энгельс тIисса шагьрулийн. Къуллугъ буллай ивкIун ур Новороссийскаллал ВДВ-лул 108-мур полкраву.

[dropcap]В[/dropcap]а ивкIун ур десантно-штурмовой роталул хъунама сержант ва взводрал командирнал хъиривчу. Хасъсса аьралий операция байбишиннин къуллугъ буллай ивкIун ур Сириянаву. Аьралий къуллугъ бартбигьлай ккаккан дурсса чувшиврухлу лайкь хьуну ур Къучагъшиврул ордендалун (аьпалул хьуну махъ). Алик мукуна лайкь хьуну ур Святой Георгийл ордендалун ва Сириянал республикалул наградарттан.
Аликлул диркIун дур 29 шин. Ванал махъ ливчIунни нину, кулпат ва кIива мюрщи­сса оьрчI.