Вил гьарцагу гьантта жунсса ххаришивур

Даврил уртакьтурал дянив

Апрель зурул 27-нний оьр­мулул 90 шин бартлаглагиссар ДР-лул медициналул лайкь хьусса зузала, цIуллу-сагъшиву дуруччаврил отличник, захIматрал ветеран, Гьуйннал шяраватусса Апаннинал арс АьвдулхIамидов АьвдулхIамидлун.

АьвдулхIамид чIярусса шиннардий зий ивкIссар Республикалул стоматологиялул поликлиникалий лабораториялул каялувчину. Цува захIмат буллай ивкIсса идаралул коллективрал дянив ванал кьадиртссар хIурмат ххисса цIа.

Цала оьрмулул дус Гьидаятлущал архIал ванал хъуни бувссар ва чивун буккан бувссар ряхва ххаллилсса оьрчI.
Жул ххирасса буттай! Ина мудангу ивкIссара жул талихI бусса, бавкьусса, лащу-щаллусса оьрмурдал сававчину. Ина жуву тарбия дурссар ххуй-ххуйми хасиятру, ина мудангу ивкIссара жул ас-намусрал, мяърипатрал ориентирну – аькьилссагу, дакI хъинссагу, гьарзат бувчIайссагу уну тIий.
Жу дакIнийхтуну барча дуллай буру вил оьрмулул ххаллилсса юбилей! ЧIа тIий буру цIакьсса цIуллушиву, цIу-цIусса ххари-хъиншивуртту! Вил гьарцагу гьантта жул хъуннасса ххаришивур!

Виха даингу дуаьлийссавил оьрчIру, оьрчIал оьрчIру ва щалагу агьлу-авлад