Гъумук кIира ифтар

Итни ва тталаткьинирдай лув-ялув Гъумук, биялсса агьлугу бавтIун, хьунни кIира ифтар. Итникьини дия жагьилтурал ифтар – Лакрал райондалул жагьилтурал ккурандалул ва «Инсан» фондрал цачIу хIадур дурсса.

Жагьилтурал ккурандалул хъунама Тамерлан ХIажиевлул бусаврийн бувну, ифтар сакин давриву чялишсса гьурттушинна дурну дур шагьрурдай ялапар хъанахъисса жагьилтуралгу. ЧIявусса жагьилтал цивппагу бувкIун бия гила-шилаха.

Хъирив кьинисса ифтар сакин дурну дия райондалул бакIчи Юсуп МахIаммадовлул ва ДР-лул Халкьуннал Мажлисрал депутат Марат Илиясовлул.
Мубараксса Рамазан зурул барачатшиврия, Лайлатулкьадрилул хьхьунил караматшиврия бувсунни райондалул имам МухIаммад Ссаламовлул. Зума итадакьин бувкIминнахь ялун нанисса Зумаритавал байрангу барча тIий, Юсуп МахIаммадовлул увкунни:– ХIакьину, жула Ватандалул – Аьрасатнал, ялун хъуннасса нигьачIаву дирсса чIумал, агьамссар, агьали цачIун бавтIун, архIал зумагу итадаркьуну, архIал мизитравунгу занай бушиву. Жяматрай итадаркьусса зумалул ва бувсса чаклил барачат хъунмассар, цаннал дурсса дуаьлуяр чIявуссаннал дурмунил бияла хъунмассар. ХIакьину жула гьарцаннал бакIравусса пикрирдугу, дакIниву дайсса дуаьгу аьмсса дур – хасъсса аьралий операция къуртал хьуну, жула чиваркI сагъ-саламатну цала кулпатирттал ялун зана хьуннав тIисса. Мукун хьуну лякъиннав ччясса мутталий.

– Ттул дакIнивун хъуннасса ххаришиву дагьунни шикку чIявусса дуккаврил зузалт ккавккун. Цанчирча хъун хъанахъисса никирал дянив хьхьичIва-хьхьичI хIурматрай бикIан лайкьми инсантал цалчин нину-ппу, хъирив учительтал буну тIий. Жу, рувхIанийсса идарарттал зузалт, тIурча, анжагъ миннал кумагчиталлу, – увкунни Дарбант шагьрулул имам МухIаммад Майрамовлул.

[dropcap]З[/dropcap]ума итадакьин бувкIминнахь ялун нанисса байран барча дунни Марат Илиясовлулгу.
Шиккува кIицI бан, кIирагу кьинисса ифтарду унгу-унгусса байранну хьунни оьрчIан. Вайннан тIивтIуну бия ссупра личIину чятир бивщуну. ЧIяруми бахшишругу дарчIуна миннайх.
Зума итадаркьуну махъ чи­варкI лавгуна Гъумучиял мизитравун таравихI чаклийн.