Абакар Мудунов

Абакар Мудунов

Фронтрайн нани ххуллий

ЦIана ура,
на ура,
Ливны шагьрулух ура,
Паракьатну нанисса
Сосна неххал зуманицI
Ттуна навалу ура.

ЦIана ура,
на ура,
Пикрирдал лавсун ура,
Хъунна бава ичIура
Цукун дурвав тIий ура,
ЧIава жалин аьтIийна
ЛивчIуннихха тIий ура,
ДакI дурцIусса дакIнийсса
Щихь бусави тIий ура.

Ччардурагу дурдивав,
Магъуй зункIлу гъаргъривав,
Хъурссул кIамайму бугьан,
Шяраву цу ливчIривав?

Генерал СалихI Халиловлущал

На най ура,
най ура,
Дуний думур кьадиртун,
Баллай бур архнияту
ПIякь тIисса ттупал гургу,
Ссурулун гьаз хъанай дур
НякIбивщу ххиттул ттарцIру.

Та къув-аьс бур ттуйн оьвтIий,
Ша дирину ачу тIий,
Буттал улча буручлай,
Фашистътуращал талай,
Кьунттуну бавцIуначIан,
БивкIулия хIучI бакъа,
ЦIаравун ххявхминначIан.

Кьярша тIий бур,
хIуллай бур
Ччанналу чарил чIучIри,
Къаарча душман хIуен,
ХIувуну гьаннав нава.

* * *

Уттара мадулларда,
Дадай, лахъисса хьхьурду,
Я мукьал, я пикрирдал
Байщун къабайссар бала.

Так ина дуаь дува,
Нагу дакIний увгьуну.
Иш оьнивун багьувкун,
Ттулсса бацIаннав куну.

* * *
Къув-аьс тIий дурвавли
Зунттал бакIавун,
Хьхьу шанухьхьун гьан дан
Бюхълай бакъархха?

Цаннивав иттала
Къалаглагисса
Хъун ккурчIа ва зилу,
Зилув ххуй душру?

Навама дяъвилул
Лахъи ххуллурдал
Увцуну най ура –
Чуннив къакIулла.

Чун най ухьурчагу
Ттун кIулмур ца бур:
Фашизмалуяту
Ужагъ буруччин.

Агар гъурбатрай ттун
Гьав нясив дарча,
Итича на хIалал
Лакку аьрщарал.

Цуксса кьурчIинугу

Цуксса кьурчIинугу
Янсаврал пуркIу,
Вил бухар кьункьацIа
МахIрум къашара.
Жалин, жула дянив
Манзил архнугу,
ЧIарав буни куна,
Жап тIий икIара.

Агар чIал хъанарча
Ттуяту чагъар,
Буруккин мабара –
Нава учIанна,
Так ттун захIмат хьунссар
НахIу шанава
Ина чантI учин бан,
МакI дяличIан дан.

Интнил лишанну

Дагьну нанисса щинал
ЧIентIру кунма, тIуркIу тIий,
Щюлли махмур ккижущал
ХIукъугу бур щурщулий.

БуцIлай бур тIутIал къупру
ЦIу лаглагисса къяртрай,
ЯтIул лачIал къурдарах
НякIсса лама бур бишлай.

Цакуну пар увкунни –
ЦIарал ххяли рирщунни,
НякIсса ссавнил къуппагу
Ккуркки лаглай бавчунни.

Чагъар

Ина щяикIайсса
Бартщарний ккурчIних
Буруглай лякъара
Ттунма къакIулну.

Агар ххал къавхьуну,
КIура баярча,
Хажалат дакI дачай
Угьлил кIудуллай.
Ттурши кIюрххицIунмай
Чаннал бассан бай,
Баслай ляхълай бура
МаркIачIанмайва.
Нажагь ина ттиликI
Дуртсса баярча,
ЛухIину тIатIанна
ЯтIул дарайртту.

* * *

Так му чIумал учинну
Жува балайлийн балай,
Щавуйн цIу къабюхханну
Бухьурча дакIнийн бюхлай.

Так му чIумал учинну
Жува балайлийн балай,
Чанна цIукул тIимуну
Бухьурча кьувтIуну най.

Чил дакIния щин хIачIан
Ччи-ччинаща къашайссар,
Ттул дакIния щин хIарчIсса
Балай бакъа-бакъассар.

ПатIимай, ттул гуламан

Арду тIутIал чIюлу дай,
ЧиничIул чIамуй дакъа,
ПатIимай, ттул гуламан,
Буси, на цукун изай?

Шагьалайн хъатIи бунни,
Зугьра булун увкунни,
ПатIимай, ттул гуламан,
Вин къаччав махъ кутIа бан?

Хара-лачак ласунна
На ина ххари буван,
ПатIимай, ттул гуламан,
Лажинни кьамул дува.

Пуннукьрал жип дуцIинна
Вил бавал дакI дакьин дан,
ПатIимай, изму була
Мугьису тIайла уккан.

Щюлли гъинттул шярава
Баярча балайлул чIу,
ПатIимай, ттул гуламан,
Лирхъун лагай дакI вичIан.

Аман, та бюхъанавав
КIут бичин, зини бизан,
ПатIимай, ттул гуламан,
ХъатIун ккамала биххан?!

Миннатри, жаваб дула,
Я бур, я бакъар куну,
ПатIимай, ттул гуламан,
На цIавцIлацIи къаувну.

Так къабюхълай бур лякъин

ЧIявур кIани-кIанттурдай
Ххуллурду гьар чулинмай,
Хьхьу-кьини личIи дакъа,
Цума-цаннал битайсса.

Гьарицаннан – цалла дард,
Гьарайзунан – щинал дард,
Заннайн леххаву имдад,
Булача чIа тIи мурад.

Аьсаврайн агьан чIунсса
Байчарасса къужагу,
КIунттихь мархь кIутIу тIисса
Къудурсса биргьаравгу,

ЧIун дуну, чIун дакъану,
Луглайнари бикIайсса
ШанчIапIуй мукьва чIапIух,
Арцу-мусил хазналух.

Миния лякъинссия,
ЛякъинцIа лугланссия,
ХIайп, къахьунтIий бур лякъин
Ва панасса оьрмулий
БунагьирттацIа марцIсса
Ххуллу оьрчIшивручIансса.

Щаращи

Хьхьу дакъа, кьини дакъа,
Бизан буллай ажартту,
Зий бур, зий бур щаращи
Лахъи гьаннил ухнилу.

Зунттал пагьин зузалай,
КъакIулли вин буххаву,
Хъузалал мякь лиххан бан
Мяш къашара тачIавгу.

НенттабакI гьухъа бивтнал,
Хханхха ччучлай нанинал
Вил дяркъусса щиная
Бай уччиннин нахIала.

Ина хIал бучIан бара,
ХIакиншиву дувара,
Гъинттул бургъил кIирисса
ТIинттая кьутIлатIисса.

Хьхьу дакъа, кьини дакъа,
Бизан буллай ажартту,
Зий бур, зий бур зузала
Лахъи суннил ухнилу.

КIива Изажа

КIива щарнил Изажа
Бачай архIал щинавппай,
Цаннияр ца алвагьну
КIивагу бикIай чIалай,
Жагьилтурал ккурчIагу
ЛичIай хъирив буруглай,
ЧIемпи дюкьлай, яру лихьлай,
Хьулданул кюрщант дичлай.

–Щин нясив банававли? –
ЦIухлай ца айишайхту,
–Щин бапрчагу хьул бити, –
АьличIан ай гаманал.
КкурчIа хъяхъаврил буцIай,
Жагьилгу ятIул ичай.

Га тIурча, ур вичIилий
Ца Изажа цанма ччай,
Цумунихь хьу чинссарив
Язи бугьан къахъанай,
ЦIа кIицI дан гьан увансса
Мугьисунал пикрирдай.

Жагьил цалий ацIаннин,
ЦIарай кIункIур щараннин,
КIивагу душ ца хьхьуну
Лавгун бия щар хьуну.

Ай, жагьил, щюлли жагьил,
Вин тачIав къабавссияв,
Дуцин кунал дакъарча,
Щар дурцуманалли тIий?

Чансса къаккавкхьунссар

Чансса къаккавкхьунссар
цала оьрмулий
Вай жула ппухълуннан
оьмур ва хъинмур,
Ттигу-шилагу дур, аьпалун кунна,
Ккуллардал цIарцIусса
шинеллу мюрттайх.

ХIайп, хъунив хьуну бур
вай жула ппухълу!

Лайкьну ларсун гьанну
тти тарихравун
Ккуру ларгсса шиннал
вирттаврал цIарду,
Щюллисса къурув
ва цIарал паршливу –
Мугу ца бутIархха
жула намусрал.

ХIайп, хъунив хьуну бур
вай жула ппухълу!
Намус бакъахьурча,
думурдагу цир
Инсанна тIиманал ва дунияллий?
Агар иш багьарча,
кьяртIгу бищунну,
Ппухълуннал оь ва гьухъ
зиялий къагьан.

Аьрая къаувкIсса арснан

ХIавигу хIав кьавкьунни
ТачIав цIу къалаганну,
Вил яругу лавкьунни
Абадлий къатIитIинну…
Мукьва хъювхъу бувавай,
ДакIнийх бурса бакьавай,
Арс, циван кьабитав жу
АршилуцIух цIу щуну?
«Бава буттайн аманат,
Бутта Заннайн аманат.
Кьанчуллалу къукъухьхьи
ЧIава уссийн аманат», –
Укунгу кунуявхха
Ина дяъвилийн лавгсса,
СсихIирачIан ивукун,
Аманатвагу ци бав?
Кьадиртун зунттул хъачIну
ЖучIа вила гьайватгу,
Лавгссарав, акъассарав,
Ай, жул ца акъа акъуй?!
ЛивчIунну маз бувхIуну,
Зума цукун учиви,
Хьувча винсса гьайкалну
Жул дакIнил аьсившиву.

Ихтилат

– Ххярхривав, къаххярхривав
Марщай къирмузи тIутIив?
Жуннийн та бучIанавав
Жигьан – хъюрухъ багь чIантIив?

–Къирмузи тIутIив марщай
Цакьнира хъяувкунни,
Жигьан жалинну лавгун,
Нюжмар чIарах дурккунни.
Чув ивкIра, багьадурай,
ТIутIал кьанкь лялияннин,
Чил хъаралу ччиссаннул
КIукIлусса кюру баннин?
Къабавссияв учала –
КIюрххил ччяни дуркусса
КIюрххилссаннийн кIюрххилсса
Къадияйссар тIутIисса?