Райондалул депутатътурал батIаврий

Ларгсса нюжмардий Лакрал райондалий хьунни райондалул депутатътурал батIаву.

Муний гьуртту хьунни райондалул депутатътурал собраниялул хъунама Шяпи Щурпаев, райондалул идарарттал каялувчитал, шяраваллал администрациярттал бакIчитал, депутатътал.
БатIаврий ххал бигьлагьисса агьаммур масъала бия 2022 шинал райондалул социал-экономикалул хIасиллайн ва 2023-2025 шиннардий дан дакIнийсса давурттайн багьай­сса. Мунил хIакъиравусса ихтилат бунни райондалул бакIчи Юсуп МахIаммадовлул. Хъунмур къулагъас цала докладраву ванал дунни инттусса призыврайн багьайсса суалданух.

Шяраваллал администрациярттал бакIчитурайн тапшур бунни аьралуннаву къуллугъ бан лагаврия махъаллил хъанахъисса инсантал аьралий комиссариатрайн бучIан бан.
Райондалул низам дуруччай органнал даврия бувсунни Аьрасатнал МВД-лул «Лакский» МО-лул каялувчи МахIаммад Рамазановлул.
Лакрал райондалул бюджет баххана баврия бувсунни финансирттал отделданул хъунмур Аьйша Амирхановал.

Ларгсса шинал дурсса давурттая бувсунни КIулшиву дулаврил управлениялул каялувчи Тамирлан МахIаммадовлул, Агьали давурттал щаллу баврил центрданул директор Аьйшати Мусалаевал, Гъумучиял РЭС-рал каялувчи Зураб ХIажиевлул, шяраваллил хозяйствалул ва экономикалул отделданул каялувчи Байзанат Гъазаевал.