ДР-лул ЗахIматрал министерствалул бувчIин бавуртту дуллай бур мобилизовать бувминнал захIматрал ихтиярдал чулухасса суаллахьхьун

Укьан уллалиссарив мобилизовать увсса зузала даврия?

Дакъассар мукунсса ихтияр. Мобилизовать увсса зузала цала даврийн зана хьунцIа мунал зузи кIану ябуван буржлувссар даврил щаллу уллалима.

ЗахIматрал кьутIирду дурну зий бивкIми ссайн буккан­тIиссар?

Аьралий къуллугъ буллалиссаксса хIаллай, чIумуйнусса, дацIан дуллалиссар даврил щаллу бувманал ва зузиманал дянив дурну диркIсса захIматрал кьутIирду.

Дуссарив ихтияр аьралий къуллугърая махъ цува зий ивкIсса даврийн зана хьунсса?

2022 шинал сентябрь зурул 21-нния шийнмай мобилизовать бувну бивкIсса зузалтрахь ихтияр дуссар цивппа зий бивкIсса давурттайн зана хьунсса.

Цуми зузалтранни цIусса кьяйдарду хасъсса?

2022 шинал сентябрь зурул 21-нния шийнмай мобилизовать бувсса цинявппагу зузалтран хасъссар цIусса хIукму.

Аьркинссарив даврил щаллу буллалиминнан повестка ккаккан дан?

Аьркинссар. ЗахIматрал кьутIи чIумуйнусса дацIан даншиврул, военкоматрая мобилизовать уллалишиву тасттикь буллалисса повестка ларсун бучIан аьркинссар.

Цукунни захIматрал кьу­тIи дацIан дайсса?

Даврил дузал буллалиминнал байссар чIумуйнусса захIматрал кьутIи дацIан дуллалисса хIукму. Ва хIукмулийн бувну бухгалтернал булайссар мунан багьай­сса хIакь.

ДацIан дайссарив мобилизовать увсса зузалал хIакъираву дурсса анаварсса захIматрал кьутIи?

Зузи кIанттурду ябаврил хIакъиравусса постановление хасъссар 2022 шинал сентябрь зурул 21-нния шийнмай мобилизовать бувсса инсантуран.

ДацIан дайссарив хIал ккаккан баву мурадрайсса мутталий дурну диркIсса захIматрал кьутIирду?

ЗахIматрал кьутIигу дурну, хIал ккаккан буллай зий айив­хьусса зузала мобилизовать уварчан, постановлениялийн бувну, мунащал дурсса захIматрал кьутIигу чIумуйнусса дацIан дайссар. Вай зузалтрахьгу зана хьуну махъ цала-цала давурттайн бучIансса ихтияр дуссар.

ХIисав байссарив захI­матрал кьутIи чIумуйнусса да­цIан дурсса хIаллайсса стаж?

ХIисав байссар.

Цукунсса выплатарду дулун аьркинссар даврил дузал буллалиминнал?

Мобилизовать бувминнан, цала харж хIисавну, захIматрал кьутIилийн дурсса цинярдагу выплатарду дулун буржлув­ссар даврил щаллу буллалими. Масалдаран, шивун дагьлай дур командировкарттахсса, байран кьинирдайсса, юбилейрацIун дархIусса, кумаг хIисаврайсса, ва отпускалийн буклакинийсса ва цаймигу выплатарду.

ЦIусса кьяйдарду циняв зузалтраннив хасъсса?

ЦIусса кьяйдарду захIматрал кьутIилийн бувну кьамул бувсса цинявппагу зузалтран хасъссар.
ДацIан дуллалиссар:
– ккаккан дурсса чIумуйсса ва анаварсса мутталий дурсса зах1матрал кьутIирду;
– ккаккан дурсса чIумуй ва анаварсса мутталий дурсса къуллугърал кьутIирду;
– хIал ккаккан баву мурадрай дурсса кьутIирду.

Цукунсса дуссар ххишаласса захIматрал ихтиярду мобилизовать бувминнал кулпатирттахь?

ПаччахIлугърал Думалул кьамул бувссар 14 шин хьуннинсса оьрчIру бусса мобилизовать бувминнал кулпатирттавусса цания ца – нину ягу ппу, бигьалагай ва байран кьинирдай даврийн, командировкарттай буккан къабансса х1укму. Нажагьлий предприятиярттай сокращенияртту дулларчан, мукунсса кулпатирттавасса нину ягу ппу даврия букьан къабансса.