Аьпа уттавассар

Ватан дуруччултрал кьинилул хьунийн МахIачкъала шагьрулул 34-мур школалий хьунни патриот зумунусса мероприятие «Уттавасса аьпа» тIисса. Ва хас дурну дия хасъсса аьралий операциялий гьуртту хъанахъисса аьралитуран ва школалул выпускниктуран. Цуксса хIайпнугу, вайннавасса кIия – Асхад ХIажиевлул (1-мур ЦIувкIуллал шяраватусса) ва Шамил МахIаммадовлул (яру оьрчI) чувшиврий жанну дуллуну дур. Вай лайкь хьуну бур Чувшиврул орденнан. ХIакьину тийх аьралий бурж биттур буллай ур 34-мур школа къуртал бувсса 7 жагьил.

Мероприятие дайдишин хьхьичI хъамаллуран ккаккан бувна Аьралий савлугърал музей. Ва школалий зий сайки 50-нниха лирчусса шинну хьусса, шикку Музейгу, республикалий цалчинминнувух ТОКС-рал кьюкьагу сакин дурсса Галина Къараевал балжину бувсуна, Хъун дяъвилул ветерантурая байбивхьуну, хIакьину хасъсса аьралий операциялий гьуртту хъанахъиминнайн бияннин музейрансса материал датIин токсчитурал дурсса давурттая. Муния махъ хъамал кIул бувна Росгвардиялул классращал, микку Арасатнал Вирттавран – МахIаммад НурбахIандовлун ва НурмахIаммад ХIажимах­Iаммадовлун, Асхад ХIажиевлун ва Шамил МахIаммадовлун цIа кусса Вирттаврал Партардах щябивтун бия яла эбратранну дуклакисса оьрчIру.
Гихуннаймур мероприятие дия актовый залдануву. Муний гьуртту хьунни ливтIусса аьралитурал ниттихъул: Саният ХIажиева, вава школалий 9-мур классраву дуклакисса арснащал Мусащал ва Зарипат МахIаммадова арснащал, МахIачкъала шагьрулул КIулшиву дулаврил управлениялул каялувчинал буржру чIумуйну биттур буллалисса Зулхижат Аьбдулжалилова ва цаймигу. Школалул директор ХIажи МахIаммадовлул дакIнийн бивчуна хасъсса аьралий операциялий чувшиврий жанну дуллуми, хIакьину Ватандалул мурадру буруччаврил ххуллий бурж биттур буллалиминнангу чIа увкунни, ччясса мутталий ххувшавугу ларсун, цала кулпатирттал ялун зана шаву.
Дуклаки оьрчIал ватандалун ва ватан дуручлаччиминнан хас бувсса балайрду увкунни, бувккунни шеърирду. АсхIадлуя ва Шамиллуя бувсунни вайннащал архIал дуклай бивкIминнал. Ихтилатру буллалими барчаллагьрай бия вирттаврал ниттихъайн лайкьсса арсру тарбия баврихлу.
Саниятлул ва Зарипатлул барчаллагь увкунни школалул коллективрахь арсваврал аьпа ябуллай бушиврухлу ва хъамаллурахь арсру дакIнийн бичин бучIаврихлу.
Мероприятие къуртал хьуна чувшиврий жанну дуллуминнал аьпалун ца минутрайсса пахъ багьаврийну.