Пахру ва къюву

Лаккуйн бияйхту асар хъанай дуссар байрандалул макьу

Шиная шинайн мукIру хъанай бура Ххувшаврил байрандалул кьадру ва хIурмат лакрал миллатрал дянив цайми миллатирттавунияр бюхттул­сса бушиврий. Му исват хъанай бур Хъун дяъвилия зана къавхьуминнансса гьайкаллахсса аякьалийну. ХIакьинусса кьининийн Лакрал райондалий царагу шяравалу лирчIун душиву къакIулли ватандалухлу жанну дуллуминнансса гьайкаллу жяматрал цала каширдацIух цIу дуккан къадур­сса. Байрандалул хьунин ми дуцай цин лавхьхьу­сса тагьарданийн.
МахIачкъалалия бувккун, Лакрал дазуйн бухханнин чув­чIаврагу ххал къашай Ххувшаврил байрандалун хас дурсса я транспарантру, я ттугъру, я вирттаврал суратру. Лаккуйн буххайхтура тIурча, асар хъанай дуссар байрандалул макьу – ттугъру, транспарантру, вирттаврал суратру. Лакрал чIивисса миллатрал дянива, цайми миллатиртталнияр чIявусса чиваркI душман ххит ан лавгун, миннавасса бачIи зана къавхьуну, миллатрал аьдад хIисав дурну, яла чIявусса Виртталгу бувккун буну тIий духьун­ссар жучIара ватандалухлу жанну дуллуминнал аьпагу, Ххувшаврил байрандалул сийгу бюхттулсса.
Пандемия сававну, кIира шин хьуссия Гъумук парад къадурну. ХIакьину жула билаятрай­сса тагьаргу хIисав дурну, ковид цIуцIаврил ва муницIун дархIусса ссуссукьушиннардал бас бувсса агьалинал Парадрайн бучIансса гъира бухвалавгун бикIансса ххива ттун.
ХьхьичIсса шиннардийнияргу чIявусса агьлугу бувкIун, ттининнияргу сий бюхттулну хьунни гьашинугу Гъумук Ххувшаврил парад ва байрандалул шадлугъру.
Аьдатравун дагьсса куццуй, кIюрххилла датIлан диркIуна Гъумучиял паччахIххуллийн лак­рал ххюягу Виричунал ва ватан душманная дуручлай бивкIсса цала ттаттахъал суратирттащалсса, транспарантирттащал­сса ва тIутIал кацIурдищалсса дуклаки оьрчIал дасттарду. Лагмава баллай бия дяъвилул шиннардил балайрду.
Дяъвилун бувсса кумаграхлу ПаччахIлугърал обороналул комитетрал райондалун тапшур бувсса ЯтIул Ттугълищал ва Совет Союзрал Вирттал АхIмад-Хан Султаннул, Ризван Сулаймановлул, ХIажи Бугъановлул, Якьув Сулаймановлул, ЦIаххуй Маккаевлул, миннул ялун Донбассрай хасъсса аьрали операциялуву жан дуллусса жула жагьилсса Виричу НурмахIаммад ХIажимахIаммадовлул суратир­ттащалсса чIавааьралитурал кьюкьа хьхьичIну, зюннав-дачIу­лущал парадрал кьюкьа Гъумучиял паччахIххуллийх дуркIуна дяъвилия зана къавхьуминнан дацIан дурсса гьайкалданучIан.

Микку тIутIал шалкригу бивхьуну, парад тIитIлай, райондалул бакIчи Юсуп МахIаммадовлул увкуна:
– Лакрал райондалия аьрайн лавгун ур 6000 чиваркI, миннава 1500 — цала хушрай. 3200 ливчIун ур дяъвилул цIараву. ЧIивисса лакрал миллатрава увккун ур Совет Союзрал 6 Виричу. Щалла дунияллун машгьур хьуссар 1-мур ЦIувкIуллал шяраватусса АхIмад-Хан Султан. Дяъвилул шиннардий ва ряхттуршлий кIийла гьаз хьуну ур ссавнийн. Гьуртту хьуну ур гьаваллавусса 150 талатавриву. Ххит дурну дур цалалу 30 ва цайми летчиктуращалгу 19 душманнал самолет. Махъра-махъсса самолет ххит дурну дур Берлиннай. Лакрал райондалия шамуннал лавсун бур Виричунал ЦIуртти – Ризван Сулаймановлул, ХIажи Бугъановлул, Якьув Сулаймановлул.
Хъун дяъвилуву дагъусттанлувтурал дурсса къучагъшивур­ттая буслай байкъалитIунссар. Минная чивчуну бур луттирду, ляхъан бувну бур балайрду.
Дяъвилул къинттуллух талай диркIсса партизантурал 6200-нниха лирчусса кьюкьлуву гьур­тту хьуну бур чIявусса дагъус­ттанлувталгу. Микку дурсса виричушивурттахлу жула райондалиясса Ссунгъур Акаев хьуну ур Польшанал лараймур ордендалул кавалер.
ЗахIматсса тагьардануву душманнал ясирданува ххассал хьун бювхъусса цикссагу дагъусттанлувтурал чялишсса гьурттушинна дурссар кьатIаллил билаятирттай Гитлердул аьралуннащал талай. Тийх, гъурбатрай, кIанттул патриотътуращал хъачIрай хъачI дирхьуну, талай бивкIссар Читтуратусса ХIасан-ХIусайн Камалов – Италиянал Виричу ва Ххюлусматусса ХIусайн Кущаев – Франциянал Виричу.
Ххувшаву ласавриву хъунмасса кIану бувгьуссар ЗахIматрал фронтрай гьуртту хьуминналгу. Ккаши бувхIуну, цалла ду­сса хъус-хъиншивуртту ххувшаврихлу дуллай – 14 миллион къуруширттал тIайла бувкссар. Дяъвилун бувсса кумаграхлу Лакрал район лув-ялув мукьийлла лайкь хьуссар СССР-данул Совнаркомрал чулухасса Занази ЯтIул Ттугълин ва лув-ялув шамийлла – паччахIлугърал Обороналул комитетрал чулухасса Занази ЯтIул Ттугълин ва му абадлий ливчIссар райондалучIа. Вана хIакьинугу му Ттугъ жулла шадлугъ чIюлу дуллай.
Дяъвилийгу, къинттуллухгу жула ппухълуннал дурсса виричушивурттал, захIматрал эбратрай тарбия дуллан аьркинссару жува хъирив нанисса ник, – увкуна Юсуп МахIаммадовлул.
ХIакьину Украиннал аьрщарай хIасул хьусса тагьаргу кIицI ларгун, бувсунни Донбасс националистътурая марцI буккан буллалисса хасъсса операция байбивхьусса цалчинсса гьант­райра, цала канилуминнал оьр­мурду ххассал баврил цIаний цайнна цIу ларсун, жан дуллу­сса Аьрасатнал ВДВ-лул гвардейский десантно-штурмовой Ккавкказуллал казачий полк­рал 247-мур роталул командир, хъунама лейтенант НурмахIаммад ХIажимахIаммадовлуя.
Дяъвилия зана къавхьуминнал рухIирдаяту кьулгьу-алхIам був­ккуна Гъумучиял мизитрал имам МухIаммад Майрановлул.
КIирагу райондалул аьрали комиссар ХIасан Масуевлул бувсуна Хъун дяъвилий Лакрал райондалул чиваркIуннал дур­сса гьурттушиннарая ва виричушивурттая.
Ихтилатру бувна Хъун дяъвилул гьурттучитурал оьрчIал МахIаммад Ссунгъуровлул, Аслан Къажлаевлул, Зайнаб Шахшаевал.
Дуклаки оьрчIал дурккуна дяъвилул шиннардин, Ххувшаврин, вирттавран хас дурсса назмурду.
Парадрая махъ хьуна Лак­рал райондалул магьирлугърал къатлул зузалтрал ва Гъумучиял оьрчIал магьирлугърал школалий тарбия хъанахъиминнал хIадур дурсса концерт ва спорт­рал бяст-ччаллу.