ЦIуссаккулув бувгьунни 300 мурхь

Ноябрь зурул 29-нний Дагъусттаннал хIукуматрал хъунаманал хъиривчу Нариман АьбдулмутIаллибов гьуртту хьунни ЦIуминалийсса ЦIуссаккуллал шяраваллил паркраву мурхьру бугьлагьисса давриву. Ва хъанай дур «ВацIа ябанну» тIисса Щалвагу Аьрасатнал лагрулий­сса акциялул гьашинусса махъра-махъмур ятIап хIисаврайсса акция. Ванил сиптачиталну бия Дагъусттаннал ВацIлул хозяйствалул комитет, ЦIуссалакрал шяраваллил администрация ва ПАО «Аьрасатнал сбербанк».

Мурхьру бугьлай байбишиннин видеоконференциялул кьяйдалий бавтIцириннахьхьун ссалам буллалисса ихтилатру бувна Аьрасатнал ВацIлул хозяйствалул агентствалул хъунмур Ольга Степченкол, «Сад Памяти» АНО-рал гендиректор Татьяна Завьяловал ва цайминнал. Нариман АьбдулмутIаллибовлул бувсунни ва гьашинусса шинал 210 азарунниха ливчусса жура-журасса мурхьру бувгьушиву республикалул 28 райондалий. «Шиная шинайн тIиссакссагу, ва давриву гьуртту хъана­хъиминнал аьдад хъунна хъанай дур. Агьалинан бувчIлай бур вацIри аякьалий ябан аьркиншиву, миннуха хIурмат бикIаван аьркиншиву. Хъуннасса даву ва чулиннай дуллай бур ВацIлул хозяйствалулсса буллалисса комитетгу. Жува жула ялун нанисса никирангу хайр-мюнпатрансса даражалий тIабиаьт ядуллан аьркин­ссару, мурхьру бугьаврил давугу хIура дуккан къаритантIиссар», – увкунни ванал.

ЦIуссалакрал райондалул бакIчи МахIаммад-ХIажи Айдиевлул кIицI лавгунни ларгсса шинал ЦIуссалакрал шяраваллил агьулданул ХIукуматрал хъунама Аьбдулмуслим Аьбдулмуслимовлухь тавакъю бувшиву республикалул ВацIлул хозяйствалул комитетрал централ парк аякьалулун ласунмур бува тIий. Барчаллагь баян бунни Сергей Меликовлуйн ва Аьбдулмуслим Аьбдулмуслимовлуйн, дуллали­сса даврил чIарав бавцIуну тIий. Ванал бувсунни дукIу 120 мурхь бувгьуну бивкIшиву, гьашину 300 мурхь бугьаврийну дазу къадурну, ялунчIингу вара давриха зунсса ниятрай бушиву. Сбербанкрал Дагъусттанналмур отделениялул управляющий Евгений Морозовлул чIурчIав дунни , Дагъусттаннайн сивсуну Ухссавнил Ккавкказуллал туризмалул кюру учин бучIишиврий, так гьашину 1, 5 миллион туристътурал бувкIшиврий республикалийн. Ихтилатру къуртал хьуну мукьах, 300 ттарлил ва кIялагьилул мурхьругу бувгьуну, лухIи аьрщигу дирчунни акциялул гьурттучитурал. Ва давриву гьуртту хьусса Халкьуннал Мажлисрал комитетрал председатель Артур Исрапиловлул бувсунни ЦIуминалийсса цайми шяраваллавусса паркирдавугу мурхьру бугьлансса пикри бушиву райондалул администрациялул.