Аьрасатнал халкьуннал Цашиврул кьинилун хасну

Александр Пушкин

КIинттулсса ххуллу

Хъюрухъ багь ттуруллавух
Барз бур хIаллих гьузуй най,
Пашмансса дарардавух
Пашмансса чани зизлай.

КIинтнил ххуллийх гургу тIий
Най бур дучри, ссур хьуну.
Бизар чIурдал гюнгутIи
Бур лахIахъа бивхьуну.

Бутлай бур дакIнийн асар
ПпайтIунчинал балайрдал:
Жагь баччи бакъа ччамар,
Жагь бизаршиврул майдан.

Так хьхьугу, марххалагу,
ЧувчIав – я цIу, я пукьа…
Шайсса ци дур ххаллагу, –
Анжагъ ттурцIардил кьюкьа…

Валлагь, гьунттийва, Нинай,
Гьунттийва кIура авну,
УчIанна на зуннийнай,
ЩяикIан вищал тавлух.

ХIурхIацIа дуккантIиссар
Ссятрал тIиму лагмара,
ЦIан хьхьунил лякъинтIиссар
Жунма ца ххуй-хъин чара.

ДакI дур, Нинай, бизарну,
ПпайтIунчи – ккик бахчуну,
Бур ттуруллуву барзгу,
Бур ца гюнгутIул чIугу.

Таржума Р. Башаевлул

Михаил Лермонтов

Ттуруллив

Абад ххуллийнасса ттуруллал къурхърув,
Ттиркьюкьал ссинжирну някIсса авлахърайх
Най дуру, на кунна, зугу, вай хьуну,
Ххира ухссавния кьиблалул чулийн.

Зу щил вайлул дувру: кьисматрал судрал?
Ягу кьюлтI кьякьалул? Аьчухсса зидлил?
Ягу гъан дустурал кIу бухьттандалул?
Ягу зула тахсир кIусса бушиврул?

Юх, зу бизар дунну бюкъахъай къурдал…
Зун гьавас къакIулли, дардгу къакIулли;
Абад дяйкьуннасса, абад тархъансса
Зул ватангу дакъар, минагу дакъар.

Таржума Ю. Хаппалаевлул

Александр Блок

***
Марххалттанул цIаннай лухIисса хъатIу,
Магьилул хъачIунттай лухIисса махмур,
Хумарсса такьвалул чIу бавкьу ратIгу
Кьиблалул хьхьурдаха балай тIий най дур.

Куклусса дакIниву – илкинсса щатIив,
Ишан дурсса хханссар ттуйн хьхьирияту.
Левххун най бур чугу, кIуну паща тIий,
Аьршлувун дюркьусса кьакьалул ялтту.

Бювххуну нанаву мурчал ссихIирал,
Вил ссихIгу баслай бур кайпсса мурччаву…
Валентинай, цIубарз, алвагьсса хиял!
Абай, вил булбултрал чIу бакьин баву…

Агь, оьсса дуниял! Къума-цIаншиву!
Къума-цIаннай тIурча, –
вил ппайрдал къакру,
Левххун, вай нанисса цIурттал парливу –
Вил циган балайрдал цIансса ччанакру!

Таржума М.-З. Аминовлул

Расул ХIамзатов

Кьурукьру

Циксса вирттал ливчIссар
оьттул майданнай!
Ца-ца чIумал ттунгу ца пикри багьай,
Аьмсса гьаттардиву паракьат бувми
КIяла кьурукьирттайн кIура бавсса ххай.

КIайгу лехлайнма бур тания шинмай,
Бюхттулния жуйнма чIурдугу буллай.
Мукун бакъания, цанну жувагу
Мудан пашман шайсса, ссавнийн буруглай?

ЦIанагу чIалай бур: цIан ттуруллувух
Най бур чил ссавруннайх, чIугу буллайнма,
Найгу бур кьурукьру, кьюкьа дархIуну,
Кьюкьлуй чил аьрщарайх най
бивкIсса кунма.

КIай бур щийннив оьвтIий,
щиллив цIарду тIий,
Лахъисса ххуллурдайх левххун най буна.
Лагьнийсса ттул дакIгу
хъит тIий дур хъирив,
Жула мазрай махъру бавуни кунна.

КIуну лерххун най дур кIяла гьухъала –
Ттул хьхьичIвасса дустал,
ттул мачча-ляхъин.
БачIвасса кIану бур кIайннул кьюкьлуву,
Бюхъай кIа кIанугу ттун бивтсса лякъин!

ДучIанссар ца кьини, кьурукьирттащал
Ачинссара нагу, хъару кIутIу тIий,
Шилува аьрщарай кьабивтсса зуйнгу
Лелуххул зумуну ссавния оьвтIий.

Таржума М.-З. Аминовлул

Батирай

* * *
Гьарца шинах эшкьилул
Цила чIун дучIайссар тIар,
Ссавнил ва лухччинулгу
Эшкьи кIидачIайссар тIар.

Цукун кIидачIайривав
Му эшкьи лухччи-ссавнил?

Мусил макь рутIлай ссавнил
Лухччинул хъазамравун,
Кьаркь аьрщи дуччин дуллай,
Ссавнил ччаву дуччайссар.

Мукун кIидачIайссар тIар
Эшкьи лухччи ва ссавнил.

Гьарца шинах ччаврилгу
Цила чIун дучIайссар тIар,
Зунчардихьсса зунтталгу
Хьхьирих ччаву дайссар тIар.

Цукун кIидачIайривав
Ччаву хьхьирил ва зунттал?

Зунттал кIяла занч баслай,
Нехру хьхьирийн дачайссар.
Ттиркьюкьай хьхьири щарай,
Зунттал ччаву дуччайссар.

Мукун кIидачIайссар тIар
Ччаву зунттал ва хьхьирил.

Амма вил ва ттул дянив,
Халкьуннал ци тIурчангу,
Я кIинттул, ягу гъинттул
Эшкьимур чIалай дакъар.

Хьхьирил ва зунттал кунна,
Лухччи ва ссавнил кунна!

Таржума Н. Юсуповлул

Къайсин Къулиев

Гъинтнил хьхьуну

Шанаши чIава оьрчI. Шанаши лачин.
Ша дири бурттигьу – миналийн ачин.

Хьхьу дур сававсса.
Ххуллу бур кьавкьсса.

Шанаву бур циняв. Буривав, аман?
БавцIунма цукунни мурхьругу шанан?

Хьхьунил аммарча.
Гьухъаву балчан.

ОьрчIру ва лелуххив – цIурттал чанналу.
ЦIан хьхьунил бурттигьу – цIуртти ччаннала.

Хьхьу дур ттюнгъасса.
Ххуллу – чаннасса.

Таржума Р. Башаевлул

Коста Хетагуров

Ялтту учIу винна ттул балайлуву
Так аьтIаву дакъа хIисав къахьурча.
Цал дакIнин къакIулма, хIасрат ци зарив,
Бюхъайссар тяхъану балайтIий занан.

Амма хьуссания ттуща бурж лахъан,
Аьзиз Ватандалун, ттуйва ялувсса,
КъатIувияв на гьич къумасса балай
КъадикIантIиссия чIуниву макьгу.

Таржума М. МахIаммадовлул

Адам Шогенцуков

Доярка

Ца лайкьсса къалипрал бур
Вил чурх даврий савсусса,
Доярка бура ина –
Гьарцаннан мукун кIулсса.
Вил ххуйсса давурттая
ЦIа дайхьунссар халкьуннал,
Виричу бур чайхьунссар
Жула цIасса захIматрал.

Ттунуксса хъинну ина
КъакIулссара гьич щинчIав:
Ххал шайсса так ца ттунна,
Ххирай, макIрагу чIарав.

Вил чIу так ца ттун баяй
Гьанттайнмай неххал чIарав,
Ттун бакъа гьич ххал къашай
НякI жавгьарду вил иттав.

На ина дахьва ттула
ЧIарав ккалли къабара,
Ина ттул хъазамраву
КъюкIлилгу вив буссара.
ЦIаннайгу ттун ххал шара
Ина ттухва ялугьлай,
Ттул оьрмулун жагьилсса
Ччаврил асар ххи буллай.

ЖучIава гьарцаннанва
Пахру бур ца вияту,
Нама кьавкьун най ура
Вихсса ччаву сававну.

Оьллащату ттирзусса
Ца кьинисса вил накIлил
Ца грузовик щаллусса
БуцIай бакIрай-бакI хьуннин.
Хъунисса бидоннавун
ДуртIун ларсун лагай накI,
Ссащар ласун бюхъайсса
Ттул дакIниву хажалат?

Таржума Н. Юсуповлул

Раиса Ахматова

Ххиранал яру

Вил яру бур пашманну,
Пашмансса цанни, буси?
Ми пашманну бухьурча,
Пашманссархха ттул оьрму.

Агь, миннул ттун гъаншиву, –
Гъирарал ттул дуниял!
Гъапулну ттух ябитлай,
Гъаншиву арх мадара.

ДакI къума ларгни мудан
ТтучIа бивкIсса вил ярур.
Къалякъирча, бяйкьирча,
Бявкъуссия ттул мурад.

Лажинни, яру гьаз ба,
Ялун дард дирну дурча,
Миннул чаннал дакъасса,
Дард духлаган къадайча.

Таржума Р. Башаевлул