Фермернал хозяйствалул ялтту бувккунни

Уттигъанну ЦIуссалакрал райондалул бакIчи МахIаммад-ХIажи Айдиев ивунни ЦIуссаккуллал шяравусса фермернал хозяйствалийн.

ХIакьинусса кьини ЦIусса­лакрал райондалул аграр сектор хьхьичIунмай шавриву хъунмасса бияла бур райондалийсса фермертурал хозяйствардахь.
Шяраваллил хозяйство хьхьичIуннай даву ва хаснува ризкьи гьарза баву мурадрайсса ххуллу-чаранну ляхълай, мудан чIарав бацIлай бур райондалул каялувчитал.
ЦIуссаккуллал шяравасса МахIмуд Кьурбановлул, арендалий аьрщигу ларсун, фермернал бизнес дачин дурну хьуну дур кIира шин. ЦIуссалакрал райондалул бакIчи МахIаммад-ХIажи Аьйдиев, ванал хъиривчу Султан ХIамзаев ва райондалул УСХ-лул хъунама Камил МахIаммадов бувкIунни МахIмуд Кьурбановлул каялувшиннарайсса хозяйствалул ялтту буккан.

Хозяйствалул хъунаманал бувсунни цува ва давриха зий айивхьусса куц. ХIакьинусса кьини ЦIуссалакрал райондалий Камил МахIмудовлул хозяйство хъанай дур ца яла хьхьичIунмур. ЦIана шикку бур 170 хъуни ризкьи. Гихуннайгу дан пикрилийсса давурттая буслай, Камиллул кIицI лавгунни ттизай оьллал ххуйсса гьанна машан ласун ва бюрчурдинсса ппаллу бан ччай ушиву.