Ххув хьунни пагьламаннал проект

Октябрь зурул 30-нний Москавлив 3 гьантлий най диркIсса Щалвагу Аьрасатнал лагрулийсса туризмалул проектирттал конкурсрай гьуртту хьунни 1-мур ЦIувкIратусса пагьламан Камил Мяммаев.

«Пагьламаншиврул аьдатру цIу дуккан дуваву» тIисса ванал проект хьхьичIунсса 10 проектрал сияхIрайн дагьну дур.
– Аьрасатнал регионнаясса 151 команда гьуртту хьуссар ва конкурсрай. Туризмалул, маркетинграл, рекламалул, экономикалул мухIлу-хIин ххуйну кIулсса, цикссагу проектру канилух дурксса экспертътал бия жул проектру ххал дигьлайгу. Ттулла проектран лахъсса кьимат бищаврия, гьай-гьай, ххарину ура.

Ттул гьанумур мурад – ЦIувкIуллал магьирлугъ духлаган къаритавур, ва проектгу му ххуллийсса давур. Федерал центрданул даражалийн буккарча, даву дюхъан дуван хьунхьуви, – увкунни Камил Мяммаевлул.

Кабакьинхьуви, мяйжаннугу, цIусса проектралгу ЦIувкIуллал шяравалугу, мунил магьирлугъгу цIу лагаврицIун.