Хъамитайпа-философ

Асият Буттаева

Хъамитайпалул бахтти-талихIран циван ккалли къабанна, агарда Аллагьу-Тааьланал бакI-чурххал бюхъаврицIун, ххуйшивруцIун аькьлугу, гьунардугу сахаватну буллуну бухьурча. Амма мукуннийгу, так тIайлабацIаврил иш къабикIайча, хъунмасса захIматрал ва бюхъу-хIарачатрал иш бикIай. Ххишалдаран, хъаннил нажагь язи бугьайсса пишалул заллугу бухьурча.

Вай гьантрай «Аьрасатнал Федерациялул лаваймур школалул лайкь хьусса зузала» тIисса цIа дуллунни Дагъусттаннал гуманитар институтрал теологиялул ва социал-гуманитар дисциплинардал кафедралул профе­ссор Асият Буттаеван.
ЧIярусса шиннардий элмулул ва кIулшивуртту дулаврил давурттай зий Дагъусттаннал лайкь хьусса учитель Асият Буттаевал ккаккан бунни цуппа лахъсса даражалул пишакар бушиву. Студентътурая тIалав дуллалисса куццуй, циятурагу хъуннасса тIалавшинна дуну, хIакьинунингу ва бур цилла кIулшивурттал ялув бавцIуну. Ва бур ЮНЕСКО-лул кафедралул отделениялул профессоргу. Ухссавнил Ккавкказуллал рувхIанийсса ирс-ххазиналул ва диндалул аьдатру лахьлахьисса кафедралул. Исламрал ва дуниявийсса кIулшивуртту куртIгу, цIакьгу дуллалисса даврицIун ва хъуннасса даву дуллай буссар рес­публикалий, миллатру ва динну личIи къадуллай, бавкьуну, нахIуну яшаврил ххуллийгу. Ванил хIурматгу, авторитетгу хъуннасса душиву чIалай бур укун­сса иширайнугу, цайми регионнайнсса агьамсса конференциярттайнсса делегациялувух ванил цIа рищай доклад буван.


Ухссавнил Ккавкказуллал рувхIанийсса ирс-ххазиналул ва диндалул аьдатру лахьлахьисса кафедралул. Исламрал ва дуниявийсса кIулшивуртту куртIгу, цIакьгу дуллалисса даврицIун ва хъуннасса даву дуллай буссар республикалий, миллатру ва динну личIи къадуллай, бавкьуну, нахIуну яшаврил ххуллийгу.


МуницIунма бусан аьркинни жяматийсса давурттал хъунна­сса хъар ларсъсса инсангу бушиву. Ва бур Дагъусттаннал Халкьуннал мажлисрал депутат Малаев ХIажимурадлул кумагчи, Дагъусттаннал Жяматийсса палаталул эксперт, Мариян Илиясовал цIанийсса «Дараччи» клубрал ца яла чялишмур гьурттучигу. Ванил сипталийну хIасул бувну бур лакрал миллатрал агьамсса масъалартталсса буллалисса «Встреча» тIисса группагу. Сивсуну учин бюхъанссар Асият Буттаевал лакрал миллат цачIунмай буллайгу биял­сса захIмат бихьлай бур куну. Ва бур миллатрал культура, литература ххуйну кIулсса, ми ядаврил ва гьаз даврил ххуллий буххаву дакъа зун хIадурсса патриот. КутIану учин бюхъанссар, ванищал архIал даймур ва дитаймур мудан хъинну агьамсса дикIай. Ва ялагу, ва бур дакI тIиртIусса, инсантуран шайсса хъинбала буван анавар буккайсса инсан. На хъинну ххарира укунсса аькьил­сса ва итххявхсса хъамитайпа- философ, яхI-къирият дусса ва гьунарду чIявусса инсан жулва миллатраву бушиврия. Ххарира хIукуматралгу ванил захIматран лайкьсса кьимат бищаврия. ЧIагу тIий бура ванин цIуллу-сагъшиву, чIярусса шиннардий цилва дакIниймур бартлаган буллай, даймур-дитаймур тирххандарансса хъанай личIаннав тIий.