Бархъарав хъаннил мажлис

Ларгсса нюжмаркьини Бархъаллал шяраву хьунни хъаннил мажлис. Ванил сиптачитал бия Дагъусттаннал Муфтиятрал просвещениялул хъаннил отдел.

Аьдатрай, мажлис байбивхьуна Кьурандалул аятир­ттая. Исламрал диндалул ххуллу цIакьну буруччин аьркиншиврия ва му давриву хъаннилмур биялагу агьамсса бушиврия, жяматрал оьрмулул иширттавухгу хъами чялишну гьуртту хъанай бушиврия, кулпатирттаву инсаншиврул кьимат хьхьичIунну бикIан аьркиншиврия, исламрал кIулшивуртту куртIгу, цIакьгу дулларча, оьрчIру бяйкьусса ххуллийн къабуккантIишиврия бия гьануми ихтилатру. Просвещениялул отделданул душваврал бувсуна чаклия ва чаклийн биссаврил низамрая, аьдатир­ттая, цIувххумунихьхьунгу балжисса жавабру дуллуна.

– ДакIнийхтунусса барчаллагь тIий буру жува дакI тIиртIуну кьамул бувсса бархъаллал ссурваврахь, вайгу жуйн барчаллагьрай бия, мюнпатсса хьунабакьаву хьунни тIий. Жу бивру Дагъусттаннал магьирлугърал лайкь хьусса ишккакку Къачу ХIаммадовлул музейравунгу, синааьрщарая тIахIунттив дуллалисса ссурваврал чIарахгу къабувкру. Дунияллийх цIа ларгсса тIахIунттив дувултрал шярава жу тIааьнсса асардащал зана хьуру, – увкунни Муфтиятрал Просвещениялул отделданул вакил Анисат АьбдуллатIиповал.