Дунияллул чемпион – лакку душ

Малайзиянал хъуншагьру Куала-Лумпурдай тайский боксрал соревнованиярттай мусил медаль ларсун дур Сургутраясса 11 шинавусса Риана Каравалиевал. Ва цуппагу ЧIурттащиял шяраватусса бусса бур.

«Зувиллий кIира кило кIу­шиврул дусса, 10-11 шиннавусса душваврал категориялуву турнирданул мусил медаль ларсунни Риана Каравалиевал»!
«Сургутраясса дуклаки душ  Риана Каравалиева тайский бокс­рал дунияллул первенст­волий ххув хьунни». 

Вай Тюменнал областьрай­сса машгьурсса изданиярттайсса макьаларттал цалчинсса ххарур. Шиккува бусан, гьашину март зуруй, Дунияллул халкьуннал дянивсса Олимпий комитетрал хIукмулийн бувну, Аьрасатнал ва Белоруссиянал спортсментуран къадагъа дурну дур дунияллул халкьуннал лагрулийсса соревнованиярттай гьуртту хьун, амма тайский боксрал Дунияллул халкьуннал ассоциациялул оьрчIайн ва чIаважагьилтурайн санкциярду къадагьлагьиссар тIисса бази бувну бур. Сургутраясса спортсментуравух Рианащагу Малайзиянал турнирданий гьуртту хьун бювхъуну бур ва мусил медальданущал занахьуну бур.

Жугу дакIнийхтуну барча буллай буру чIава чемпионка. Хъуни-хъунисса ххув­шавурттачIансса ххуллул дайдихьуну лякъиннав вил ххувшаву, аслансса лакку душ!