Цал жухва буругарча къахъиннив?

Жула цаппара ватанлувтуран цукунчIав дакI дакьлай дакъар туристътурайн лавхсса кутIасса юбкардай, тIиртIусса кофтардай, кутIасса шортырдай.
Бачияра, туристъталгу кьабивтун, цал жухвагу буруганнуча. Хъуншагьрулул дязаннив­сса Р. ХIамзатовлул цIанийсса кучалия Буйнакскийл цIанийсса кучалучIан бияннинсса манзилданийх гьарчагума, жунма жула жагьилтурайсса лахху-ликкулуха туристътал хъамабитангума бюхъай. Гьарма цаятува, цала ужагъраяту айиширча, цукун хьунавав? Низамгу, тарбиягу, тIул-тIабиаьтгу цаятура, цала кулпатрая, душ-оьрчIая дайдирхьуну хъинниха, архнияту бувкIсса хъамаллурахь аькьлурду буслаяр. Туристътуран жулла республикалия дакIний личIан аьркинссар так ххуймур ва хъинмур. Жунна дурчIин аьркинссар ва кьамул дан аьркинссар чилмур менталитетгу, гьар кIанай жулламур хьхьичIун къадугьлай. Масалдаран, на бура бакIрайн карщи дуртсса, лавкьусса душ. Ттунгу гьич къачча, цамур шагьрулийн бувкIний, ттухьва вяъзарду ккалай, бакIрайсса карщи сававну зунххи буруглай. ТIайлассар, Дагъусттаннайн щалларагу дуниявийсса республика дур учингу сивсуну хъанай бакъахьун­ссар. БукIлакIиссаксса туристътуран цанмагу му затгу бувчIлай, ялу-ялун чурх-базурду лавкьу­сса янна-уссаву букIлай бур. Утти, жавабран кунма, жунмагу бучIир минная эбрат ларсун, чув-чув дунугу ччюрк къакьаритлай, жува щябивкIсса, бигьалавгсса кIану, туристътурал кунма, марцIгу бувну, урнардавун цIинцI дичлан лахьхьин.

Цаймигу паракьатну бивтун, дагъусттанлувтуран низамрал дайдихьу цаятура дуллай байбиширча, хъинну хьун­ссия. ДакIругу аьч дурну,  ялун бувкIсса хъамаллурал чулухуннайсса рихшантругу чан дуварча, хъиннува ххуйну хьунссия.

 Маликат Рамазанова,
журналистикалул отделениялул 3-мур курсрал студентка