Школартту цIубуккан буллай бур

Вай гьантрай ДР-лул ХIукуматрал председатель Аьбдулмуслим Аьбдулмуслимовлул бигарданийн бувну, Дагъусттаннал жагьилтурал иширттал министр Камил Саидов Ккуллал райондалийсса школарттал ялтту увккунни. Ванал школартту цIубуккан буллалисса давуртту чун дирну дурив ххал дунни.

Аминат АхIмадовал

Цалчин министр ивунни Хъусращиял шяравун. Ва ялтту увккунни Тахакьа АхIмадовлул цIанийсса школалул, хъирив ивунни Ккуллал, Цалчинмур ЦIувкIуллал, ЦIущаннил шяраваллал школарттайн ва Хъювхъиял Х. Сулаймановлул цIанийсса байбихьулул школа-багъравун.

Министрнал бусаврийн бувну, ххювагу школалийсса давуртту, ккаккан дурсса чIумуцIун дархIуну, 95 % щаллу дурну дур: баххана бувну бур чIавахьултту, нузру, дирхьуну дур магъив, цIудуккан дурну дур ттукIрал ххаллу ва щинал система. Школарттал вивсса давуртту хIисаврайн ласурча, поллу, чIиртту, вивсса магъивгу цIуницIа дурну дур, ларсун дур цIусса техника, мебель.

Зунттал райондалий школартту бакьин баву – дуккаврил даража лавай шавриву агьамсса шар. Щаллу дурсса давуртту тIурча, региондалий дуккаву хьхьичIуннай шаврил аьмсса бутIар.