Ва луттирах ччянива ялугьлай буссияв

Уттигъанну Москавлив, «Перо» издательствалул итабавкьунни «На къутандалий увссара» тIисса Жавраил Хачилаевлул хавардал жуж.

Андриана Аьбдуллаева
Жавраиллул чичаврил гьунар чIалан бивкIуна ва лу дунияллийн букканнинма, ванал соцсетирдаву чичлачи­сса кутIасса хавардава. Ми гъирарай ккалай бия, ххуй бизлай бия, кувнначIан кувннал гьан буллай бия. КутIасса хавар чичин ляличIиссава гьунар аьркинссар, ца-кIива ххуттайну образ аьч дан захIматссар.

Мугьадлул арс Жавраил Хачилаев увну ур 1964 шинал октябрь зурул 12-нний Кумиял шяраву. Школа къуртал бувну махъ ларсун дур юридий кIулшивуртту.
ЛичIи-личIисса шиннардий ва уссия МахIачкъала шагьрулул мажлисрал председательнал хъиривчуну, ЕСЭР-нул (Европейский союз экономического развития) Ухссавнил Ккавкказнавусса вакилну, Дагъусттаннал ХIукуматрал председательнал маслихIатчину.
Сайки 20 шин хьуну дур Аьрасатнал Дакьаву дуруччаврил комитетрал Дагъусттаннал отделениялий каялувшиву дуллай. Ванал сипталий хьуну дур ахIвал кIюласса кулпатирттан ка-кумаг буллалисса цаппара чирилул акциярду.
Дакьаву дуруччаврил цIаний дуллалисса даврихлу лайкь хьуну ур Аьрасатнал Дакьаврил фондрал чулухасса мусил медальдалун. Жавраил каратэлул лухIи поясрал заллу хъанахъиссар.


Оьрусрай тIийкун «Краткость – сестра таланта». Жавраиллуща хъун бакъасса хавардануву гьарица геройнал сипат куртIну аьч дан, усттарну ккаккан дан бювхъуну бур, жунма вай бувчIлай бур, ххира хъанай бур.

Кувннай дакI цIий буру, кувннащал ххари хъанай буру. Му чулуха ттун Жавраиллул кутIа хаварду А.Чеховлул хавардаха лащай. Вай бур дакIнива нанисса, хIаз бизансса, буккин бигьасса, дакIний личIансса. Маз бур авадансса. ЧIяруми сюжетру дур шяраваллил оьрмулувасса, жула аьдатру, багьу-бизу ккаккан буллалисса. Геройтал бур яргсса, дакIний личIансса.

Ми бур жула дянивсса, чIаххув-чIарахсса, жунма ххуйну кIулсса инсантал, цала-цала хасиятирттащалсса, тIул-тIабиаьтращалсса. Жунма бувчIлай бур шяраву махъ нанисса, хIурматрайсса, гьар цимурцаннул сант кIулсса Кумиял СалихIгу, Жамалгу, шярава шагьрулийн бувкIун, шагьрулул оьрчIахьхьун рай булун къабацIлацIисса кьянкьасса зунттал жагьилтурал образ ккаккан дуллалисса Айдамиргу, яхI-къирият дусса, маз байлсса, цIу бусса шяраваллил жагьилтурал- дустурал образ ккаккан дуллалисса Хидур ва Жилайгу, шяраваллил кIанттурдай ляличIинува тарбия бувсса, уссу-ссуннал дянивсса арардугу, миннал кувннал кувннахсса ччавугу, хIурматгу ккаккан буллалисса СалихIат ва м.ц. Асар хъанай дур авторнал цала геройнах­сса ччаву.

Автор буслай ур зунттавух занай ларгсса цала оьрчIшиврия, оьрмулуву хьусса иширттая, цала дустурая. Луттирал ахирданий ва щугълурдай ур хIакьинусса Дагъусттанная, уттизаманнул инсантурал мяърипатрая, пашманну ур зунттал халкьуннал яхI-къириятрал кьанунну духларгун нанаврия.