Щазал аьпалунсса ирглийсса фестиваль

Июльданул 19-нний Лакрал райондалий ГьунчIукьатIрал шяраву хьунни аьдатравун дагьсса лакрал балайлул байран – Ккурккуллал Щазал аьпалунсса фестиваль.

[dropcap]В[/dropcap]а сакин дурну дия Дагъусттан Республикалул Культуралул министерствалул, Республикалул Халкьуннал творчествалул къатлул, Лакрал райондалул администрациялул, райондалул Культуралул, жагьилтурал политикалул, спортрал, туризмалул центрданул ва ЦБС-рал.
ГьунчIукьатIрал шяраваллил цIу буккан бувсса Культуралул къатлул сахIналийн ва кьини бавтIун бия Лакрал, Ккуллал ва Ахъушиял районнаясса творчествалул коллективру ва таксса балайчитал.

Шадлугъ дайдихьлай, ихтилат бувна шяраваллил администрациялул бакIчи МухIад Штанчаевлул. Бусравсса хъамаллурахь ча бувкругу куну, чIа увкуна цинявннан тIайлабацIу, ва шяравунсса аьрххилиясса яла чаннами асарду.

СахIналийн цалчин бувккуна Лакрал райондалул хъаннил вокалданул группа «Вайлар», Щазан ххирану диркIсса ччергъилттугу каруннил дургьуну.
Ахирданий фестивальданул гьурттучитал цинявппагу лайкь хьуна Республикалул Культуралул министерствалул чулухасса дипломирттан ва райондалул администрациялул чулухасса бахшиширттан.

– Нава шяраваллил адми­нистраторну зузиссаксса хIаллай (2005-ку шиная шийнай) ва фестиваль ГьунчIукьатIув кIил­чинни дуллалисса. Шяравусса инсантурал буслай, на ва даврий зун учIаннин хьхьичIрагу дурну диркIун дур шяраву Щазан хас дурсса фестиваль.

[dropcap]Н[/dropcap]а навагу, шяраваллил махъсса жяматгу хъинну ххариссару жучIара укунсса шадлугъ даврия. Культуралул къатлул зал тамашачитурал бувцIуну бия, инсантал халкьуннал балайрдах мякь бувккун бивкIун бия, хаснува оьрмулул бугьарами. Концертрахун, хьхьичIва кунма, бувкIун бия чIаххувсса КIямашрал шяраваллил инсанталгу. Фестиваль цурда щаллу хьуну махъ, ссупралух хьунни гихуннайсса щябикIаву. Барчаллагь ва фестивальданул сакиншинначитуран, – тIий ур МухIад Штанчаев.