Бакьин буллай бур ххуллурду

Июльданул 18-нний ЦIуссалакрал райондалул бакIчи МаматIи ХIамзатовлул ирглийсса даврил аьрххи хьунни Гьамиящиял шяравунсса. Шикку ванал ххал бунни бакьин буллалисса ххуллу.

Ва шяраву асфальт бувтIуну бур 600 метралул манзилданийхсса ххуллийх. Ххуллурду бакьин бансса арцу итадаркьуну дур ДР-лул ва муниципал образованиялул бюджетирттава.

МаматIи Бижаевичлул ххал бивгьунни асфальт бувтIусса куц, цIухху-бусу бунни шяраваллил жяматрахь, кIицI ларгунни ва давриву хIисав хьусса диялдакъашивуртту. Райондалул бакIчинал мукунма ххал бивгьунни жяматрал щин ишла дайсса щаращив, скважинартту ва кIицI лавгунни щинал объектру цIу дуккан даврил ма­съа­лартту.
«Ххуллурду бакьин буллали­сса давуртту лавайсса даражалий даншиврул ялув бацIан аьркинссар. ХIакьинусса кьинисса жула агьаммур мурадгу хъана­хъиссар шиннардил му­тталий бакьин къабувну бивкIсса ххуллурду цIу буккан баву. Ши­кку зий бивкIсса зузалтрал дурну дур диялсса давуртту. Аьмну хIисав барчан, райондалийсса щархъавусса ххуллурдал тагьар чIаланну ххуй хьуну дур. Вания тихунмайгу хIарачат бан аьркинссар вай давурттаву диялдакъашивур­тту хьун къаритан», – увкунни МаматIи ХIамзатовлул.