Учительтал пахрулий бур

Аймисай Сулайманова

Июньдалул 29-нний ГьунчIукьатIрал школалий 11-мур ва 9-мур классру къуртал бувсса оьрчIан буллунни аттестатру. Лавайсса кьиматирттащалсса аттестат ва мусил медаль ларсунни МахIаммадлул душ Аймисай Сулаймановал.

Аймисай бур итххявхсса, ду­ккаврил гьунар бусса, гьарица чулухасса кIулшивуртту дусса душ. Школалий дуклакисса 11-гу шинал лажиндарай ва цалагу дарсирдайн хIадур къавхьуну бувкIун бакъар. Аймисай мудангу гьуртту шайсса бивкIун бур школалул, райондалул, республикалул конкурсирдай ва олимпиадарттай. Бугьайсса бивкIун бур хьхьичIунсса кIанттурду.

Ванил 9-мур класс къуртал бувсса чIумалгу ятIул аттестат лавсъссия. Уттигу ккаккан бунни цила бюхъу-бажар. Ккаккан бунни, циксса тIалавшиннарду духьурчагу экзаменнай, хIарачат барча, ми ххювардай дулун хьунтIишиву. Аймисайхь дарс дирхьусса учительтал ххарину ва пахрулий бур цала ученицая, чIа тIий бур ванин ттиния тихунмайгу тIайлабацIу.