Жяматийсса палаталул даву гьаз хьун аьркинссар

Республикалул Жяматийсса палаталул цIусса хъунама увчIаврил хIакъиравусса цалвамур пикри бувсунни ва кIицI лавгсса палаталул хъунаманал хъиривчув Ссапарбаг Аьбдуллаевлул:

– Дагъусттаннал Жяматий­сса палаталул хъунама увчIаву гьарца чулуха хIисавравун лавсун дуван багьайсса давур. Чара бакъа къулагъас дуван аьркин­ссар ва къуллугърайн цIа рирщуманал захIматрал биографиялух, жяматийсса давурттаву гьурттушинна даврих. Гьаннай­сса, каялувчи икIан аьркинссар ва къуллугърай зун хIадурнувасса, шавхьсса, даврил мухIлу-хIин ххуйну кIулсса. Мунияту Жяматийсса палаталувун багьлагьи­сса Бугьараминнал советравасса 45 инсаннал Аьзизбаг Черкесовлул кандидатура, ванал оьрмулул ва захIматрал ххуллугу, бюхъу-бажар бушивугу хIисавравун лавсун, маслихIат дурссия. Ва чIярусса шиннардий ФСБ-лул органнай зий ивкIсса генерал-майор ур. Цува бюхъу бусса каялувчи ушиву ванал хьхьичIвами къуллугъирттайгу ккаккан бувну бур. Вай цимурцагу хIисавравун лавсун, ва увчIунни палаталул хъунаману.

Шиккува кIицI лаган ччай ура Жяматийсса палата 80% цIу буккан бувну бушиву ва палаталувун бувчIушиву итххявхсса мадарасса жагьилталгу. Жагьилтал тамансса бушиву – жува тIайласса ххуллийх най бушиврул барашиннар, гьунттийсса кьинилул буруккинттарай бушивугу аьлтта чIалачIисса затри. ЛичIи-личIисса давур­ттай цала бюхъу-бажар, гьунар ккаккан бувсса активистал бур. ДакI дарцIуну ура, Аьзизбаг Черкесовлул каялувшиврийну палата лахъсса даражалийн гьаз хьунтIишиврийн.

Мукуна дакI дарцIуну ура, политикалул, шяраваллил хозяйстволул, экономикалул, социал къайгъурдал, строительстволул, гьаннайсса, гьармунийн багьлагьисса масъаларттах къула­гъас хъун хьунтIишиврий, даву лавайсса даражалийн гьаз дуваву мурадрайсса маслихIатру буллантIишиврий, – тIий ур Ссапарбаг Аьбдуллаев.
Жугу чIа тIий буру тIай­ла­бацIу ва ва оьлувкъусса заманнай агьалинал масъаларттаха сантирай ва лябуккулий зунсса цIуллушивугу, гъирагу.


Июльданул 10-нний хьусса Дагъусттан Республикалул Жяматийсса палаталул цалчинсса пленар заседаниялий цIуну увчIусса председательнал хъиривчувну уттигу цIакь унни ­Аьлил арс Ссапарбаг Аьбдуллаев.
ДакIнийхтуну барчагу уллай, чIа тIий буру жула муданасса дуснан, Ссапарбаглун, цIуллушиву, талихI, тирхханну! Барачатну бацIаннав вил къуллугъ винмагу, вилацириннангу, лакрангу, щала республикалунгу!
«Илчилул» редакция