«Буржлувссара жула аьралуннал чIарав ацIан»

ЦIуссалакрал райондалул администрациялул бакIчинал бигарду чIумуйну биттур буллай ивкIсса Сулайман Рамазанов хьунаавкьунни хушрай СВО-лий гьуртту хьунсса контракт чирчусса ТIюхчардал шяравасса инсантуращал.

ХIакьинусса кьини ТIюх­чардал шярава тамансса жагьилтал бу­ссар Донбассуллал агьали неонацизмалия мурахас буллай. Хасъсса операциялуву ххувшаву ласун ва цува хIакьсса патриот ушиву ккаккан бан лавгунни вай гьантрай ТIюхчардал шяравасса 54 шинавусса Буттаев ХIусмангу. Ванал исват бунни Ватан дуруччаврил цIаний кьамул бувсса хIукмулул хьхьичI цичIар къадацIайшиву.
Шиккува кIицI лаган, ХIус­маннул арсгу уссар мобилизация баян бувсса цалчинсса гьантрая шинай Запорожуллал областьрай хасъсса операциялуву гьуртту хъанай. Арс учIаннин ацIансса мугьлат бакъа, ваналгу, ванал гьалмахтуралгу чIарав ацIаву мурадрай, ХIусманнун пикри хьуну бур, контракт чирчуну, СВО-лий гьуртту хьун гьансса.
– ХIакьину ттул арс ур неонацизм дух дуллай, Ватандалул мурадру буручлай. Нагу буржлув­ссара жула аьралуннал чIарав ацIан. Мунияту пикри хьунни, ттула арснангу, жула аьралуннангу чансса бунугу кумаг хьун­ссар тIий, контракт чичинсса, – увкунни ХIусманнул.
ЦIана ХIусман ур СВО-лий къизгъинну бита-ххитавуртту нанисса кIанттурдай гьур­тту хъанай. Шикку ванал кумаграйну щавурду дирми, хха­ссал бувну, нигьачIаву дакъасса кIан­ттурдайн бувцуну бур.
Укунсса патриотътал буссаксса ххувшаву жула чулий душиврийнсса умудгу, вихшалагу цIакь хъанай дур.