Концертру зунттавугу

Дунияллул халкьуннал дянивсса фольклорданул ва аслийсса культуралул ХХI «Горцы» фестивальданий гьуртту хьун чил билаятирттая ва Аьра­сатнал личIи-личIисса регионная бувкIсса хъамал июньдалул 4-нний ппив хьуна жулла республикалул шяраваллавух ва шагьрурдайх, шиккугу концертру ккаккан дуваншиврул. Укун, жулла республикалул муниципалитетирттал агьалинащагу бювхъуна фестивальданул гьурттучитал хьун, личIи-личIисса миллатирттал балайрдах вичIи дишин, къавтIавуртту ххал дуван, багьу-бизулущал кIул хьун.

Ккуллал райондалий, Ваччав, мисалдаран, хьунни Армяннава­сса «Армяннал чIурду» цIанилусса коллективгу гьурттусса концерт. Райондалул администрациялул бакIчи Шамил Рамазановлул, хъамаллурахь ча бувкругу куну, барча бувна циняв байрандалущал. Райондалул агьалинал хъунмасса гъирарай вичIи дирхьуна хъамаллурал цалва мазрай щаллу бувсса балайрдах. Ахирданий, концертрал хъуннасса ва авадан­сса программа щаллу хьуну махъ, хъамакъабитулун кувннал кувннан бахшишру дурна, рирщуна цачIусса суратру.

Казбековский райондалий Дылым шяраваллил Культуралул центрданий «Росстань» ансамбльданул ккаккан дурна белоруссиянал хъатIул «Виселья» аьдат, къавтIавуртту, увкуна балайрду.

Сергокъалаллал райондалийн Мюрего шяравун лавгуна Ухссавнил АьсатIиннавасса хъамал – ансамбль «Амонд».
УнцIукIуллал райондалийн тIурча, лавгуна Белгородуллал паччахIлугърал филармониялул къавтIаврил ансамбль.
Буйнакский райондалийн – Ухссавнил АьсатIиннавасса-Аланиянавасса халкьуннал ансамбль «Апцырух».
Табасараннал райондалул агьалинал ва кьини хьунабавкьуна Луганскаллал Халкьуннал Республикалиясса «Рапсодия» цIанилусса коллектив, Ахъушиял райондалий – Донецкаллал Халкьуннал Республикалиясса «Фламинго» ансамбль, Хъунза­хъиял райондалий Матлас шяраву – Башкортостаннаясса «Аманат» ансамбль, РутIуллал райондалий – Липецк шагьрулиясса «Вера» ансамбль.

Хасавюрт шагьрулий Ингушетиянавасса, Къалмукьнава­сса, Хакасиянавасса, Къарачай-Чаргаснавасса ва Чачаннавасса коллективругу гьурттуну хьуна «Культура в дружбе» цIанилусса фестиваль. Ваний республикалул цайми коллективирттавух хIалану гьуртту хьуна ЦIуссалакрал райондалиясса коллективгу.
Гьарцагу муниципалитетрайсса шадлугъ хьуна яргсса ва дакIний личIансса, кувнная кувннан чIявусса затру кIул хьун­сса, мюнпатрансса, дянивсса творчествалул ва дусшиврул арарду хъиннура цIакь дувансса.