Муфтиятрал вакилтуращалсса хьунабакьаву

Ва мубараксса зул-хIижжа зуруй, республикалул Муфтиятрал ЦIуссалакрал райондалий­сса просвещениялул отделданул зузала Ххадижат Аьбдуллаевал МахIачкъалаливсса ЦIувкIуллал хъами бавтIсса мероприятие дунни. Ваний гьуртту хьунни Ккуллал райондалул просвещениялул отделданул хъунама Муса Аьлиев ва Ккуллал ва Лакрал районнал просвещениялул отделлал хъаннилмур бутIул хъунмур ПатIима Аьлиева.

Хьунабакьаврий гьаз бунни шяраваллил агьулданул рувхIанийсса оьрмулул хIакъиравусса, диндалул аьдатирттал, оьрчIал ва жагьилтурал тарбиялул хIакъиравусса масъалартту. Муфтиятрал вакилтурал бувсунни цивппа мудангу хIадурну бушиву маслихIатрайнуссагу, иширайнуссагу кумаг буван, чIарав бацIан аьркинну бухьурча. ЧIявуми суаллу бия оьрчIан тарбия дулаврил хIакъиравусса. Цукунни оьрчIру бяйкьу ххуллийн багьан къабитан? Исламрал диндалул ххуллу-хха бурувччуну къуццу тIун аьркиншиврия, жагьилтурал ва оьрчIал диндалул кIулшивуртту цIакьгу, куртIгу дуллан аьркиншивриясса ихтилатру бувна вайннал. «ОьрчIал тарбиялул хъар хъунмурчIин зул хъачIунттайри дусса, оьрчIру аьдатрайсса исламрал ххазинарттал кьимат буну тарбия бувавриву бияла зулли», – увкунни Муса Аьлиевлул. Ххадижатлул ва ПатIималгу бувсунни цивппа диндалул аьдатирттайн, багьу-бизулийн багьайсса иширттаву маслихIат буван, къакIулмур лахьхьин буван гъирарай хIала буххантIишиву. Ахирданий, бавтIцириннал икьрал дунни чIал къавхьуну Сайпуллагь Кьадинал ва цаймигу бусравсса щайхтурал зияратирттайн биян.
«Имамтурал, жула миллатрал вакилтурал, динчитурал цинявннах къулагъас дуван хIарачат бувай, чIун-чIумуй аьлимтурал мажлисру, агьалинащалсса хьунабакьавуртту шагьрурдайгу, шяраваллавугу шай. Ва хIакьинусса хьунабакьаврил барачатгу щалвагу жяматрайнгу, миллатрайнгу бияннав, укун цачIун батIавриву диялсса ххуйшивуртту ва хъиншивуртту дуссар, хайр-мюнпатсса ихтилатру хьунни, агьали рязину ливчIунни», – увкунни Самрат Горчхановал.
­