Зунттал агьалинал фестиваль

Июньдалул 30-нний дайдирхьуну, июльданул 5-ннийн дияннин жулла республикалий хьунтIиссар фольклорданул ва аслийсса культуралул Дунияллул халкьуннал дянивсса ХХI «Горцы» фестиваль.


[dropcap]В[/dropcap]а дуллалиссар Дагъусттан Республикалул БакIчинал, АьФ-лул Культуралул министерствалул, Аьрасатнал ПаччахIлугърал В.Д. Поленовлул цIанийсса халкьуннал творчествалул къатлул, ДР-лул Культуралул министерствалул ва Халкьуннал творчествалул къатлул чIарав бацIаврийну.

ЖучIара кьуния цалчин дуллалисса ва фестивальданий гьуртту хьунтIиссар Азирбижаннаясса, Беларусьнава­сса, Мангъулнавасса, Кьиблалул АьсатIиннавасса, Аьрасатнал личIи-личIисса регионная­сса фольклорданул коллективру. Фестивальданул гьурттучитуравух так ца жулла республикалия бикIантIиссар 50-нния ливчу­сса фольклорданул коллективру.

Ва хьунтIиссар халкьуннал хъу­с-ххазина, аслийсса культуралул ирс буручлачиминнал, жулламур – халкьунналмур, ххираминнал, мунил кьадру-бусрав буминнал мяйжаннугусса байран.

«Горцы» фестивальданул программа муданнагу сакин хьуну дикIай личIи-личIисса журардал художествалул ва творчествалул проектирдая. Мукунна ва ххуллухьгу: «Аьрасатнал чIурду», «Халкьуннал аьдатру», «Ттул Дагъусттан – ттул Аьрасат», «Балай уча, ­аьшукь!», «Пагьламан» тIисса цIардалусса концертру, фестивальданул гьурттучитурал жулла республикалул хъуншагьрулул дязаннийхсса «Фольклорданул шествие», халкьуннал канил пишардал усттартурал выставкар­тту, мастер-классру. Вайннуйну шадлугъирттал сияхI къуртал къахъанахъиссар. Фестивальданул лагрулий мукунна хьунтIиссар Расул ХIамзатовлул юбилейран хас дурсса шадлугъругу.

[dropcap]Ф[/dropcap]естивальданул майданну тIивтIуну бикIантIиссар МахIачкъалалив, Дарбантлив, Хасаврай, УнцIукIуллал, Сергокъалаллал, Ккуллал, Хунзахъиял, Табасараннал, Казбекуллал, Ахъушиял, РутIуллал ва Буйнакскаллал районнай. Жулла республикалийн фестивальданий гьуртту хьун бувкIминнан ккаккантIиссар жулла тIабиаьтрал ххуйшиву, хъамал кIул хьунтIиссар жулла аьдатирттащал, багьу-бизулущал. Лавай кIицI лавгсса муниципалитетирттал жяматирттащагу бюхъантIиссар кIантту-кIанттурдайва фестивальданул гьурттучиталну-тамашачиталну хьун.