Ппу дакIнийн утлай

МахIаммад Мусалаев

[dropcap]М[/dropcap]айрал 7-нний ттул бутта МахIаммад Мусалаев дунияллийн увккун 110 шин хьуссар. Ппу увссар 1913-ку шинал, оьрмулува лавгссар 51 шинаву, жу, 10 оьрчIгу, махъ кьабивтун.

Буттал кIанттул цIанийсса Хъунмасса дяъви байбишиннин жул ппу зий ивкIссар Гъумук театрдануву. Шиччар дяъвилийнгу лавгсса. Зана хьуссар щавугу дирну. ЦIунилгу, 1943-ку шинал, хъингу хьуну, лавгссар ппу махъунай дяъвилийн, театрданувасса 13 артистнащал. Махъунай зана хьуссар ххувшаврищал архIал. ЧIявусса хьуссар зана хьун кьисмат къавхьуссагу. Укунминнавух бия жул буттауссу ХIасангу, летчик-виричу ниттиуссу Оьмаргу.

Ниттин бигьану бакъахьунссия жу ликкурай бацIан буван. Хъуни хьуну махъ жу жущава шайсса кумаг буллай бикIайссияв ванин. Жул, 8 душнил ва 2 оьрчIал, нину лайкь хьуну дия «Нину-Виричу» цIанин. Ниттин буллусса Мусил цIукугу буссар чIивимур ссичIа – буттал ниттин цIасса ХхадижатлучIа. Нину цурда диркIуна оьрмулул 83 шинаву.
Жул ппу ия агьалинан ххирасса артист, «ДАССР-данул лайкь хьусса артист», «РСФСР-данул лайкь хьусса артист». 2003-ку шинал буттал шяраву дурссия ванал 90 шинал юбилей.
Гьашинугу майрал 7-нний ппу дакIнийн утлай бия театрдануву. Барчаллагь учин ччай бура, жула ппу хъамакъаивтун, ваная передача дурсса театрданул художествалул каялувчи Бад­рижат Набиевнахь, махъсса артистътурахь, Аслан Садикьовичлухь – ванал ппу жул буттал 11-ма оьрчIан ккаллину ия.

«Илчи» кказитрайхчин хъунмасса барчаллагь тIий бура ттула ппугу, буттал пиша язи бувгьусса ттула уссу Сяидгу хъин­сса му­къурттийну дакIнийн бичлачиминнахь. Ереваннай институтгу бувккуну, театрдануву зий, «ДР-лул лайкь хьусса артист» тIисса цIанингу лайкь хьуну, оьр­мулул 63 шинаву аьпалул хьуна уссугу. ЧIявусса инсантал хьунабакьай жул ппугу, уссугу кIулну бивкIсса, вай дакIнийсса.

На ялапар хъанай бура Каспийск шагьрулий. На бура кулпатраву кIилчинсса душ, цIана ттун дур 85 шин. На лагара хьхьиричIасса шагьрулул паркравун, на кунма бувкIсса чIявусса лакрал хъамигу бикIай тикку. Ттухьва часса бура куну цIувххусса суалданун жаваб дуллукун, ххари бувара ттула ппугу, уссугу кIулсса бакIрайн багьувкун, тIааьнну бикIай жула лакрал вайнная цIарду дуллалийни. Ттун жулва лакку кказитрайхчин вайннахьгу барчаллагь учин ччива. ЦIуллу баннав зу, оьрмурду лахъи баннав. ДакI дарцIуну бура жула буттал цIа, ванаясса бухкъалагайсса аьпа чIявусса инсантурал дакIурдиву личIантIишиврий. Жугу, ванал арснал Сейраннул, душваврал, ванал хъинсса цIа ядулланну, жува дунияллий буссаксса.

Душ Гуржагьан