Белоруссиянавун – буттауссил гьаттайн

Сайпуллагь Абачараев
Белоруссиянаву
цала буттауссу Сайпуллагь увччусса кIанай

Буттал кIанттул цIанийсса Хъунмасса дяъви байбивхьуну 82 шин хъанай дур. Лакраву ва дяъвилул щавщи къабивсса кулпат нажагьссавагу бушиву къакIулли. Дяъвилийн ца кулпатрава кIи-кIия, шан-шама жагьил лавгссагу къачансса хьуну бур. Вайннавух Лакрал райондалийсса КIундиннал шяравасса ХIажи ва Щаза Абачараевхъал кулпатгу хIисав хъанай бур: душманнащал талан шамагу арс – ОьмархIажи, ЩайхахIмад ва Сайпуллагь, лавгун ур.

Дяъви байбишайхту лавгун бур ОьмархIажи ва ЩайхахIмад. Хъуними уссурвал лавгукун, цалламур чIунгу дирну дакъана, хушрай лавгун ур 17 шинавусса Сайпуллагьгу. ЦIарал майданная хъуними уссурвал зана хьуну бур, Сайпуллагьлуя тIурчарив, хавар-тIар къабивкIун бур. Гьантта лаглай, барзру лаглай, цимирагу шин хьуну дур Сайпуллагьлуя шаппаминнан, гъан-маччаминнан цикIуй къакIулну. Хъуними уссурваврал бувну бур кулпатру, хьуну бур оьрчIру. ЩайхахIмадлул 1956-ку шинал цана увсса кIилчинма арснан дирзун дур цала уссил, Сайпуллагьлул, цIа. Амма уссих луглагавугу дацIан къадурну дур. Военкоматирттайх буклай, чичлай, цIухху-бусу буллай, ахиргу, кIул хьуну бур Сайпуллагь Белоруссиянаву Уссурвалсса гьаттаву увччуну ушиву. Амма уссил гьаттайн къабивнува оьрмулува лавгун бур хъуними уссурвал: 1995-ку шинал Душанбе шагьрулий аьпалул хьуну ур ОьмархIажи, 2002-ку шинал КIундив – ЩайхахIмад.

– Буттауссил, Сайпуллагьлул, цIа ларсун занай ттул 66 шинни. Ттунна цIа дирзсса буттауссил гьаттайн ияву ттун ттулва буржну чIалай бия, ва пикрилущал занайгу цукссагу хIалъя. Тти, ппу ва буттауссу аьпалул хьуну шиннугу ларгун махъ, пикри бав – вания тийнмай ва аьрххи махънийн бутлан къабучIир куну. На ачин хIадур хъанан икIайхту, ттул арснал интернетравухчин баян бувну бия тиккусса зузалтрайн, цала ппу тихун най ушиву. Тайннал тиха, рирщуну, гьан дуруна буттауссил цIа-бакI чирчусса мемориалданул суратру. Чивчуна на хьунаакьинтIишивугу. Арснал ттунна дурсса маршрут-схемалий увкра Белоруссиянавунсса аьр­ххилий. Москавлия хьхьувай щяивкIун, кIюрххил ивунав Витебск шагьрулийн. Мемориал бу­сса кIанттайн тичча духьунссия кьурахъул километрарду. Маршруткалух ялугьлай унува, на хьунаавкьунав Елена тIисса корреспондентнал, бувсуна цуппа ва цилва ссу вай иширттаха зузишиву.

Жунма кIулсса куццуй, дяъвилул шиннардий чIявуну шай­сса бивкIссар аьралитурал цIа-бакI къатIайлану чирчусса иш­ру. Мукунмасса иш хьуну бия ттул бу­ттауссилмур цIаницIун бавхIунугу: извещениялий чивчуну бур «Абачараев Сайфула Гаджиевич» тIий, Аьралий мемориалданийсса аьпалул лишандалий тIурча, чивчуну бур «Сайорулла» тIий, – буслай ур Сайпуллагь.

Белоруссиянал аьрщи душ­мантурацIа марцI дуллай, оьрмулул 19 шинавусса Сайпуллагь Абачараевлул жан дуллуну дур 1943-ку шинал декабрьданий, увччуну ур Витебскаллал райондалий Копти тIисса агрогородокрай.
Укун, цалва ччяниявасса хиялгу щаллу бувну, Копти шагьрулийсса Лениннул комсомолданул цIанийсса Аьралий мемориалданийсса буттауссил гьаттайнгу ивну, цайвасса бурж биттур бувну, дакIгу рахIат дурккун, зана хьунни Сайпуллагь шавай.
Ванал ппу ЩайхахIмад, аьпа биву, оьрмулухун учительну зий ивкIссар буттал шяраву. Бутта­уссу ОьмархIажи ялапар хъанай ва зий ивкIссар Душанбелий, ванал ахирминагу тийхра хьуссар.

Шиккува кIицI лаган, Коптилийсса Уссурвалсса гьаттаву (№4462) бувччуну бур ссуттил 1943-ку шинал ва гъинттул 1944-ку шинал ливтIусса саллатI ва хIаписартал – цинявппагу 1926 инсан. Вайннавату ттигу 528 инсаннал цIа кIулну дакъар. Ччянива Александр Суворовлул увку­сса куццуй, махъа-махъсса саллатI къаувччуссаксса, дяъви къакъурталссар. Найнма бур ванияр 82 шинал хьхьичI байбивхьусса дяъви, букIлайнма бур та дяъвилул майданнаясса хаварду.