Педагог-патриарх

Карашрал шяраватусса МахIаммадлул арс Аьлиев МахIаммадхIажинан вай гьантрай бартлаглай дур оьрмулул 90 шин.

Увну ур МахIаммадхIажи 1933-кусса шинал. Ва чIумал бувсса чIявусса цайминнал кунна, ваналмур оьрчIшивугу тIайла дарцIуну дур Хъун дяъвилул чIумул шиннардийн. ЗахIмат ххирасса ушивруцIун дуккаврил чулухагу иялну итххявхсса зунттал оьрчI сивсуну ва ччяни цала ччаннай цува авцIуну ур.
Гъумук педучилище къуртал бувну махъ МахIаммадхIажинал сайки щала оьрму хас бувну бур педагогнал пишалун. Дихьлай ивкIун ур дарсру личIи-личIисса школарттай, личIи-личIисса миллатирттал дянив. Ванал цIагу гьарцагу кIанттай бусраврай ва хIурматрай дакъа зумух къаласай.
Ванияр 32 шинал хьхьичI, шагьрулийсса цалва дузалсса оьрмугу кьабивтун, МахIаммадхIажи цала кулпатращал архIал ивзссар буттал шяравун, буттал къатри диркIсса кIанттай цIусса гьарта-гьарзасса къатригу дурну. ХIакьинусса кьинигу яхъанай ­уссар буттахъал миналий.
Оьрмулул хъуннасса юбилейгу барча дуллай, чIа тIий буру МахIаммадхIажинан цIуллусса гьантри, цIу-цIусса ххари-хъиншивуртту. Заннал дуллуми шинну винна кьамулсса куццуй­сса хьуннав!

Карашрал жямат,
гъан-маччами