Аьпалул ула утти къатрал чIирайгу

Дагъусттан Республикалул БакIчи Сергей Меликовлул сипталийну республикалул гьарца шагьрурдай ва районнай хасъсса аьралий операциялий ватандалул мурадру буруччаврил ххуллий чувшиврий жанну дуллусса аьралитурал къатрай лачIун дуллай бур мармарчарил ултти.

Тталаткьини Кизилюрт шагьрулийн дагьайсса Сулакь поселокрай, Аьрасатнал аьралуннал чIавама сержант Гъазиев Алик Багьау­ттиннул арснал ватандалул ххуллий чувшиврий жан дуллусса кьинилун хасну, ванал къатрал чIирай лачIун дунни аьпалул ула.
Ва агьамшиву хъуннасса иширай гьуртту хьун бувкIсса бусрав­сса хъамаллуравух бия: Кизилюрт шагьрулул округрал бакIчинал хъиривчу Амирхан Амирханов, Кизилюрт шагьрулул округрал ва Къумторкъалаллал райондалул аьралий комиссар Щайхсяид МахIаммадов, администрациялул зузалт, Авгъаннал дяъвилул ветерантал, школалул учительтал, «Сила матерей» ккурандалул вакилтал, виричунал мачча-гъанми.
Виричунал нитти-буттахь цIу­нилгу жижара буллай, чумартсса арс тарбия аврихлу барчаллагь тIутIисса ихтилатру бунни Амирхан Амирхановлул, Щайхсяид МахIаммадовлул, Сулакьрал школалул директор Эльвира Оьма­ровал.
ДакIнийн бутанну, Алик Гъазиев хьуссар хасъсса аьралий операциялий Кизилюрт шагьрулия чувшиврий жан дуллусса шамилчинма аьраличу. Владикавказуллал пехоталул мотострелковый полкрал минометрал хъунама наводчик Алик Гъазиевлул чувшиврий жан дуллуссар июнь зурул 11-нний Запорожскаллал областьрайсса Гладкое шяравусса къизгъинсса талатавриву.
Хасъсса аьралий операциялий Донецкаллал ва Луганскаллал республикалул агьали нацистътурая тархъан бавриву ккаккан дурсса чувшиврухлу ва къучагъшиврухлу, Аьрасатнал Президент Владимир Путиннул Указрайн бувну, чIавама сержант Гьазиев лайкь хьуссар Чувшиврул ордендалун.