Аьралитал барча тIий бур Аьрасатнал кьини

Хушрай хасъсса аьралий операциялий гьуртту хьун ЦIуссалакрал райондалия лавгсса жагьилтал барча тIий бур республикалул ва райондалул жяматрахь Аьрасатнал кьини.

– Ва агьамсса байрандалул кьини Ватандалул мурадру буручлай, жула бурж бартбигьлай буру жу. Ва дур цинявппагу жула халкь цачIун буллалисса, хъунмасса ва цIакь бусса Аьрасатнал билаятрал байран. ХIакьину жува циняв цачIун хьуну буру Донбасс буруччаврил, Украиннал аьрщарай фашизм бат даврил цIаний. Шикку чансса бакъар жу кунма хушрай контрактру чирчуну бувкIсса аьралитал. Жул цинявннал мурад цар – арх1ал ХхувшавричIан бачаву. Барча тIий буру зухь Аьрасатнал кьини. ЧIа тIий буру чаннасса ссав, оьрчIая, оьрчIал оьрчIая тирхханну.

Жагьилминнахь учин ччай буру, тачIав щилчIав Аьрасатнал тарих баххана бан мабацIару. Му зуйн хъар хъанахъисса ишри. Жула кьюкьравух хIала буххан ччиминнайнгу оьвтIий буру. Жува ххув хьунтIиссару, – тIий бур аьралитал.