Байрандалул кьини паспортру лавсунни

ЦIуссалакрал райондалий хьунни Аьрасатнал кьинилун хас дурсса мероприятияртту. Агьаммур мероприятие хьунни «Телевышка» лахъазанттуй.

ДакIнийн бутан, 1999-ку шинал, сентябрь зуруй, шикку хьу­сса къизгъинсса талатавурттаву къучагъшиврий жанну дуллу­ссар ЦIуссалакрал РОВД-лул зузалтрал ва Армавирдаясса «Вятич» т1исса кьюкьлул. Тай иширттаву гьуртту хьусса 13 инсаннан, миннава 2 райондалул ОМВД-лул зузала Мутай Исяевлун ва Халид Мурачуевлун, дуллуссар Аьрасатнал Виричунал цIа.
Мероприятиялул лагрулий шикку бивщунни Аьрасатнал хъунмасса ттугъ, чIава жагьилтурахьхьун буллунни паспортру. Шадлугърал даражалий оьрчIахьхьун паспортру буллунни райондалул миграциялул масъаларттаха зузисса отделениялул хъунмур ПатIимат Сайпуллаевал. Жагьилтал барча буллалисса ихтилат бунни ЦIуссалакрал райондалул бакIчинал хъиривчу Султан ХIамзаевлул.
– ХIакьину зул оьрмулуву дакIний личIансса, хъуннасса агьамшиву дусса иш хъанахъиссар. Зу ласласиссару Аьрасатнал гражданиннал паспорт. Жула бюхттулсса билаят буссар. Билаятрал бучIантIимургу зул кIунттихьри бусса. Ва агьамсса байрандалул кьини паспортру ласлай, зу бахIлахIиссару зула оьр­му Аьрасатнал тарихрацIун, – увкунни Султан ХIамзаевлул.
Ва кьини цалчинсса паспортру лавсунни райондалул личIи-личIисса школардаясса 10 оьрчIал.
– Жу ххариру жущавагу укунсса мероприятиялий гьур­тту хьун бювхъуну тIий. ХIадур­ссару уттиния тихунмайгу бу­ттахъал къучагъсса ирс буручлан, – тIий бия мероприятиялий гьуртту хьун бувкIсса Юнармиялул кьюкьлувуми.
Мероприятиялул гьурттучитал байрандалущал барча буллалисса ихтилат бунни хасъсса аьралий операциялул гьурттучи, 4-мур даражалул Георгиевский ххачлил заллу Шамил Баймурадовлулгу.
ОьрчIахьхьун паспортру буллуну махъ, 1999 шиналсса иширттаву жанну дуллуминнан дацIан дурсса гьайкалданул хьхьичIсса майданнив гьаз бунни Аьрасатнал хъунмасса ттугъ. 1999 шиналсса аьралий иширттал музейраву оьрчIахь Къучагъшиврул дарс дирхьунни Дагъусттаннал лайкь хьусса учитель, Буттал КIанттул цIанийсса Хъунмасса дяъвилул ветераннал арс Сулайман ХIамидовлул.
Мероприятие цинявннан дакIний личIансса хьунни.