«Ттуккул тариф»

[dropcap]Б[/dropcap]ачIи барз хьунуккар соцсетирдавугу, инсантал щябивкIсса кIанттурдайгу ца хIазсса баян баву зумату щяв къадихьлай. Хъинну пасихIсса лакку хатIлий чирчусса, усттарну математикалул хIисавгу дурсса хъярчийсса ва бухълий­сса баян баву ттучIанна ссура­хъил гьан дайхту, цал буччиннин хъяхъаву дував. Биялсса зукьлугу бував ва чирчунаха, къумасса ттула дакI тирх учин дуваврихлу. Яла дишав ттула Телеграм-каналданий, мунихунсса хьхьичI-махъгу чивчуну.

Баян баву дур укунсса:
«ХIакьинуния тинбай ттухь ттукри була учин на­н­ийни, 600 къуруш арцул дакъа мабучIару! ГъаттарахIухчин дулун багьлай бур 300 къуруш ца ттуккух, 300 къуруш вамуних.
35 къуруш – ца ккип бахIин, 1000 къуруш ххулув буххинну машиналухгу дуллуну, кIилахъан ххулув бичлай, щин хIачIан буллай бура. …
ТтучIату ттукригу бувцуну, хъу гъайчин увкIсса гъайтIалангу хъунбасса багьа буллай, зирагу 3000-4000 къурушрансса дукра канай, ттул ккашилсса ттукригу яла бачIва КачардучIан биян буллай. Лажинни, му тIайласса затрив?
Трактористнан ца дачIу дугьайсса хъу гъайчин 750 къуруш дуллай бур. Шанна дугьайсса хъуних – 2250 къуруш. Мукссара даву дурсса Качардул ттукри, барчаллагьвагу къакуну, мюрщи оьрчIру биян бан гьан буллай бур.
ХIурматращал Ака Качар.

Хъярч-махсара ххирасса Качардул ва баян бавугу хIазичунни чирчусса, амма гьарца хъярчливу ца мискьал тIайлашиврулгу дикIай.
Ва баян баву жяматраву ца резонансрансса ишну хьунни. Качардул пасихIсса мукъул ва цIу буну бувсса хъярчирал, усттарну дурсса хIисаврттал хIайран бунну тIисса чансса бакъая.

– Абабай, ва ссал къабагьасса баян баву дур, скриншот дурну, чIявуссанначIан гьан дував, къулагъас дувара мукъул пасихIшиврух, –тIий ур Илияс Къапиев.
– Зулайхат, ва цу Качар бур, ваксса усттарну ца шинай тту­кку ябаврил ва ца ссятрайсса тту­ккул захIматрал тарифрал калькуляциялул хIисав дурсса? ЧIалай бур Хъусращиял колхозрал бухгалтерну зий ивкIсса, аьпа биву, Аьллахъал Исмяиллул бухгалтершиврул школалул даража биялсса бушиву, – тIий ур Алексей ХIажиев.
Качар, экономистнал к1улшиву ларсъсса бухьурчагу, жагьилну лас дунияллия лавгун, цилвалу оьрчIру ччаннай бацIан баншиврул, колхозраву хьуннав, цайми давурттай хьуннав хъунма­сса захIмат бивхьусса хъамитайпар. Школалий ларсъсса кIулшивурттал гьану цIакьсса Качардун ххаллилну кIулссар математика, калькулятор бакъана хIисавртту дайссар, дакIних кIулссар алгебралул яла захIматми правилартту.
«Ттухь, аьпа биву, Камалу­ттиннул дарс дирхьуссар», – учай­ссар ванил цила зат кIул­шив­рий хIайран хьусса инсантурахь.
ДакIних кIулссар школалий лархьхьусса литературалул щалла программа. Бюхъай буккулт­рангу дакIнийн багьан, цаппара шиннардил хьхьичI Фейсбукраву ппив хьуну дуссия Крыловлул «Гуж буманал гуж бакъама тахсирлув айссар» тIисса басня Качардул дакIних ккалай.
ХIаят гьарта дуллалисса Качар, гьай, цал машиналунсса ххуллу къума хъанай бур тIий, цIакь бусса чIаххувчу зун къабитлай ивкIун, ва иширацIун бавхIуну бувккуна Качардул та базилух Крыловлул басня.
ЦIуллу баннав ина, Качар, хъярч-махсара ххирасса, захIмат­шивурттал лахIан къабувсса, къирият бюхттулсса жул ххаллилсса шяравущар!