ДакIний личIансса хьунабакьаву

Уттигъанну «Инт» этнокафелуву цаннащал ца хьунабакьин, махъ-ихтилатрай щябикIан, школалий дуклай бивкIсса шинну дакIнийн дичин бавтIун бия 1977 шинал ЧIяйннал школа къуртал бувсса выпускниктал.

КIицI лаган, тай шиннар­дий ЧIяйннал школа­лул сий хъинну хъуннасса диркI­ссар. Школа къуртал бувминнавух чIявусса медалистътал бивкIссар. Ва цIана хьунабакьлакьимур выпускравугу мукьа медалист ивкIун ур. Ва выпускравусса сайки циняв, институтру, техникумругу къуртал бувну, лавайсса пишакарталгу хьуну, личIи-личIисса давурттай зий бур. Школа къуртал бувну 40-хъайсса шинну ларгун махъгу, кувннал кувннащал­сса дахIаву хIура хьун къариртун дур. Аьдат­равун дагьну дур гьарцагу 5 шинай цал дайсса хьунабакьаву. Вайннава гьарцамагу лайкьри личIи-личIину кIицI лаган.

АьлихIажи Аьбдуллаев
Школагу мусил медальданий къуртал бувну, увххун ур Дагъусттаннал университетрал математикалул факультетрайн. Къизлардал райондалий учительну зий 40-хъул шинну хьуну дур. Миннува 19 шинай зий ивкIун ур Къизлардал райондалул ОьрчIал творчествалул къатлул директорну. Ва ур Да­гъусттаннал лайкь хьусса учитель. АьлихIажинал нину-ппугу оьрмулухун школалий зий бивкIун бур. Буттал, Сулайманнул, физкультуралул дарсру дишайсса диркIун дур. Нину, ПатIимат, цал байбихьулул классирттал, яла географиялул учительну зий диркIун дур.

Павел МахIаммадов
Павеллул 1986 шинал ЯтIул дипломрай къуртал бувну бур Дагъусттаннал медициналул институт. Мичча зун тIайла ув­ккун ур Белгород шагьрулийн. Тийх ванал 5 шин дурну дур хирургну зий. Яла, Дагъусттаннайн занахьуну, Каспийскаллал азарханалий 10 шинай хирургну зий ивкIун ур. 12 шин дурну дур Ваччиял ва Гъумучиял азарханардай зий. Тания шихунай, 12 шинал лажиндарай, ва зий ур МахIачкъала шагьрулул 1-мур азарханалий хирургну. Аьмну цIуллу-сагъшиву дуру­ччаврил аралуву ванал хьуну дур 40-хъул шинну. Павел ур опыт бусса, даву канилух дурксса, мюрщиминналгу, хъуниминналгу хирург, ДР-лул лайкь хьусса хIакин. Аллагьнала хIакинну ляхъан увсса ур куну учай ва ххуйну кIулминнал. Павеллул ппу ХIусайн МахIаммадович Буттал КIанттул цIанийсса Хъунмасса дяъвилул участник ва райондалий цIа дурксса учитель ивкIун ур. Ва хъанай ур райондалий цалчин ларайсса кIулшиву ларсъсса филолог. Шиккува бусан, Ленинградуллал фронтрай захIматсса щавурду дирну, аьсаврттайн агьсса ХIусайн МахIаммадович, Таджикнавун лавгун, Ленинградрая бизан бувсса Ленинабадрайсса Педагогикалул институтравун дуклан увххун, Сталиннул цIанийсса стипендия ласлай ивкIун ур.

Мустангир Рамазанов
Мусил медальданий школагу къуртал бувну, увххун ур Да­гъусттаннал политехнический институтрал технологиялул факультетрайн. Бувккуну бур Москавлив мюхчаншиву дуруччаврил къуллугърал курсру. Зий ивкIун ур Ккуллал райисполкомрал экономистну, заворготделну. 10-хъул шинну дурну дур МахIачкъалаллал аэропортрай хъунама инспекторну. Ва хъанай ур лачIун буккаврил спортрал мастергу. Мустангирдул ппу АбутIалиб Буттал КIанттул цIанийсса Хъунмасса дяъвилул участникри. Дяъвилий ккаккан дурсса къучагъшивурттахлу лайкь хьуссар чIярусса наградарттан. Нину, Асват, чIярусса шиннардий ЧIяйннал школалий оьрус мазрал учительну ва директорну зий диркIссар. Ва ДАССР-данул лайкь хьусса учительли.

Айвар Муслимов
Къуртал бувну бур Дагъусттаннал пединститутрал художествалул ва графикалул факультет. ЦIанагу ва Каспийскаллал школалий сурат дишаврил, черчениялул ва захIматрал дарсру дихьлай ур. Айвар Аьрасатнал Художниктурал союзрал член ур. Гьунар бусса художник хIисаврай ва гьуртту шай личIи-личIисса выставкарттай.

Пирбудагъ Кьурбанов
Школа къуртал бувну махъ увххун ур Ростоврай­сса Инженерно-строительный институтравун (РИСИ). Зий ивкIун ур ЦIаххай Маккаевлул цIанийсса ЧIяйннал колхозраву, цал хъунама бухгалтернал кумагчину, яла хъунама бухгалтерну. 2001 шинал Москавлив лавгун строительствалул давурттай зий ивкIун ур. Утти ва Дагъус­ттаннайн занахьуну ур.

ХIамзат Дайтиев
1994 шинайн ияннин зий ивкIун ур Таканаву ичIаллил техника дакьин дайсса комбинатрай. Дагъусттаннайн ивзун махъ Каспийск шагьрулийгу вайра давурттаха зий ур.

Мариям Къубатаева
ЧIяйннал школалий ванил къуртал бувну бур мукьва класс. Яла лавгун бур Туркманнавун. Къуртал бувну бур Финансирттал ва экономикалул техникум. Зий бивкIун бур ЧчатIул комбинатрай экономистну.

Миясат Мусттапаева
1983 шинал ванил къуртал бувну бур Великолукский строительный колледжрал промышленностьрал строительствалул факультет. 1996 шинайн бияннин зий бивкIун бур прорабну. Муния махъ ишбажаранчишиву дуллай бур.

Соня МахIаммадова
Курскаллал педагогический институтрал байбихьулул классирттал учительтал хIадур бай­сса факультетгу бувккуну, зий бивкIун бур Каспийск шагьрулийсса 23-мур оьрчIал багъраву, цал тарбиячину, яла методистну. Ва бур Аьрасатнал Федерациялул аьмсса кIулшивуртту дулаврил хIурматлувсса зузала, ЗахIматрал ветеран. ЦIанасса чIумал зий бур 17-мур оьрчIал багъраву.

Муъминат Даудова
Буйнакскаллал финансирттал ва экономикалул техникумгу къуртал бувну, 18 шинал лажиндарай зий бивкIун бур МахIачкъалаллал Ленинский райондалул страхованиялул инспекциялий.

Аминат Рамазанова
Зий бур МахIачкъалалив нотариусрай. Ва бур ДР-лул лайкь хьусса юрист.

Гульсум Пидуриева
Ванил къуртал бувну бур Да­гъусттаннал шяраваллил хозяйствалул институт. Зий бур лабораториялуву.

ХIалимат Щайхова
Дагъусттаннал политехнический техникумгу къуртал бувну, зий бивкIун бур хъунмур бухгалтерну личIи-личIисса идарарттай.

Выпускрал хьунабакьаврийн бувкIминнавух бия Таня Самадова, Галя Самадова, Залму ХIажиева, Шамай Исакьова, Заира Пидуриева, ПатIимат Гъазирамазанова. Шикку вайннал дакIнийн бивчунни ва хьунабакьаврийн бучIан къавхьусса, дунияллия лавгсса цащала дуклай бивкIсса 1-мур ЦIувкIратусса Сулайман ХIажиев,Совет Союзрал Виричу ЦIа­ххай Маккаевлул арс ЖахI­пар­хан, Аминат Даудова. Сулайман ххуйну дуклаки­сса оьрчI ивкIун ур. Москавлив хьхьичIунну Виноделиялул институтгу бувккуну, ванал тIивтIуну бур Дагъусттаннай чахир дайсса цалчинсса кооператив. ЖахIпарханнул къуртал бувну бур Ашхабадрай Физкультуралул институт. Зий ивкIун ур ЧIяйннал школалий физкультуралул учительну. Ва гужсса ттуплий укку ва лачIун укку ивкIун ур. Аминат Даудовагу Дагъусттаннал машлул хIурмат бусса зузалая.

Мукунма ва выпускраву бивкIур бур ДР-лул лайкь хьу­сса экономист Ширвани ХIамзаев, Къазахъисттаннал республикалул лайкь хьусса строитель Жамил ХIусайнов, ДР-лул транспортрал ва связьрал лайкь хьу­сса зузала Тельман Сулайманов, Автодорожный техникумраву, яла институтраву зий ивкIсса Макьсуд АхIмадов, лавайсса категориялул ккарччал хIакин Саэд Сайдуев.

Хьунабакьаврийн бувкIсса цинявнная чичлан къахьунссар, щак бакъар вай цинявгу цивппа бусса кIанттурдай хIурматрайсса инсантал бушиврий. Цала хьунабакьаврийн вайннал оьвкуну бия танийсса цала яла ххирамур учитель, ингилис мазрал дарсру дихьлай бивкIсса Уммуразият ХIусайновнайн. Вагу ялув кIицI лавгсса учитель ХIусайн МахIаммадовичлул душри. Ва выпускраву 13 оьрчI Ахъушиял райондалияссагу бивкIун бур.