Язи увгьунни райондалул бакIчи

[dropcap]А[/dropcap]прель зурул 24-нний Ккуллал райондалий хьунни райондалул депутатътурал чярхнийсса сессия. Март зурул 6-нний Ккуллал райондалул бакIчи Сулайманов Сяидлул цала къуллугъ кьабитаврийн бувну райондалул бакIчинал буржру биттур буллай уссия Рамазанов Шамил.

[dropcap]Р[/dropcap]айондалул усттаврайн бувну, цIана ккаккан бувну бур райондалул бакIчи, депутатътурал конкурс баян бувну, язи угьан бучIину бушиву.Мукунсса конкурс баян бувну буссия.Райондалул бакIчи хьун ччисса кIия инсан ия гьуртту хъанай — Рамазанов Шамил ва МахIаммадов Эффенди.

Депутатътурал кару гьаз дурсса чIумал кIул хьуна Ккуллал райондалул бакIчинал къуллугъ Рамазанов Шамиллуйн тапшур буллалишиву депутатътурал.Ванину сессия къуртал хьуна.