Ина аьлтту бувссар лакрал ххазина

[dropcap]А[/dropcap]прельданул 29-нний оьрмулул 90 шин хъанай дур цIанихсса аьлимчу, филологиярдал элмурдал доктор, профессор Халилов Халил МахIмудлул арснан.


Дагъусттаннай сайки цалчинма аьлимчу-фольклористну хъанахъиссар Халил Халилов. Зувирахъул шиннардий Дагъусттаннал фольклор батIлатIисса экспедициярттай занай, хъинну чIярусса ххазинасса материаллу салкьи дур­ссар ванал.
Халил Халилов увну ур 1928-ку шинал Гъумук. Цал педагогикалул училищагу бувккуну, хъиривва къуртал бувну бур Дагъусттаннал педагогикалул институт. Студентну унува дикторнугу зий ивкIун ур лакрал радиолий. Амма мунал гъира дуккаврихсса бивкIун бур, увххун ур аспирантуралувун ва 1954-ку шинал му къуртал бувну бур.

1954-ку шиная айивхьуну, 2013-ку шинайн ияннин Халил жард къаувкуну зий ивкIссар Дагъусттаннайсса элмулул центрданий мазрал, литературалул ва искусствалул институтраву.
1957-ку шинал ванал дурур­ччуссар элмулул кандидатнал ди­ссертация — «Эпическая поэзия лакцев» («Лакрал балайрдал фольклор») тIисса.

2003-ку шинал дурурччуссар докторнал диссертация.
1959- ку шинал дунияллийн бувк­ссар Х. Халиловлул сакин був­сса «Лакрал балайрдал фольклор» («Лакский песенный фольклор») тIисса кьимат лавайсса лу. Ванал оьрму лавгун бур Дагъусттаннал ва Ухссавнил Къапкъазуллал агьалинал фольклор аьлтту дуллай, лахьлай. Итадаркьуну дур 260-нния лирчусса элмийсса давуртту.

Жула аьлимчу-фольклорист Халиловлул бувсса захIмат лагал дан шайсса бакъар. Ва икъавсса лакрал царагу шяравалу дакъар. БавтIун бур хъинну чIявусса балайрду, бусаларду, учаларду, магьри, балладарду. Учингу бюхъан­ссар, Халил куна, бизар къавхьуну, хъирив лаллай, лакрал дакIнихсса творчество ахттар дуллалисса цIанасса ппурттуву цама акъар куну. Цайминнащал хIалану Мос­кавлив итабавкьусса «Традиционный фольк­лор народов Дагестана» тIисса луттирах ванан Дагъусттаннал паччахIлугърал премиягу дуллуну, лауреатнал цIагу дуллуссар.

Ванал чивчуну бур биялсса оьрчIансса магьри, хаварду, наз­мурду. Чивчумур хъинну бюххансса, бувчIин бигьасса, буккулт­ран гъира бизансса бур. Халилов мудангу гьуртту шайва жула респуб­ликалий, районнай хъанахъисса магьирлугъран, фольклорданун хас дурсса мероприятиярттай, бувайва бувчIинну, бюхханну марцIсса ла­кку мазрайсса ихтилатру.
Цинма лайкьсса хьхьичIунсса кIану бугьлай бур «Лахьхьияра зунма ниттил маз» тIисса ванал чивчусса луттирал. Му бакъассагу, буккан бувссар «Нава буккинна» тIисса байбихьулул классир­ттал цала буккинсса лу ва мукунма цайми-цаймигу хрестоматиярттал жужру.

Халил Халиловлул бартдиргьусса давурттал хъинну авадан буллай бур лакрал бакъассагу, щалагу Дагъусттаннал тарих, ниттил маз ва гужлан буллай бур ялун нанисса никирал цала фольклорданухсса, тарихрахсса, ниттил мазрахсса гъира.
ЧIярусса шинну гьарчагу, уттаванма бур жула буттахъал балайрду, магьри, учаларду, лувля­къурду. Бювхъуну тIий жула гьунар ххисса аьлимчунаща хъамабитан къабивтун, ми цачIун батIин, ах­ттар бан.

Мяърипатрал увччусса, дакI хъун дакъасса, мюхтажнан кумаг бан махъал къахъанахъисса инсан ур Халил.
Къашавай къавхьуссания, ванал ттигу диялсса даву данссия жула лакрал фольклор хъиннува авадан баврил ххуллий.
Амма дурмургу диялсса дуссар. Барча хьуннав вил оьрмулул юбилей, ххирасса Халил МахIмудович! Бигьа баннав вил гьантта Заннал! Умуд бур ина кьамул банссар тIий вай ттущава хьусса виха чивчусса ца-кIива назмулул ххагу:

Ина аьлтту бунни
лакрал ххазина,
Ина аьч хьун бунни
халкьуннал мяъдан.
Ина аьч дурунни
аьршлул чIанула
Мазрал авуршиву,
мунил куртIшиву

Хъунмасса барчаллагь
му вил захIматран,
Хъунмасса барчаллагь
вил ссавурданун,
Хъунмасса барчаллагь
вил нитти-буттан,
Ина кунасса арс лакран уллусса.

Лавхъунна оьрмулул
циняв шачIанттайх,
Бивтунни оьрмулул
бусравсса манзил.
Циняв аьлимтурал
чаннасса кьюкьлуй,
ЧаннацIуку куна,
пперха тIий ура.

А. ХIаммакуева