Яхъанахъияра, хъихъи лавсун, хъин бивтун!

[dropcap]И[/dropcap]нсаният дайдихьлай дур кулпатрая. Кулпат цукунсса бурив, –бавкьусса, къабавкьусса, хъунаманах чIивиманал вичIи дишайсса, къадишайсса – вайгу, вайннуха лавхьхьусса цаймигу ишру ххуйну нанийни, улу, хъунмасса махъну хъанарчагу, хIукуматралми ишругу ххуйну бачлай бур.


[dropcap]К[/dropcap]куллал райондалийсса ЧIяйннал шяраву ца мукун эбратрансса бур СутIаевхъал кулпат. Жунна ххуйну кIулли «лириктал», «физиктал» тIисса калимартту. Лас Ибрагьинхалил ур физик, ванал кулпат ПатIимат бур лирик.
Ибрагьинхалил щала оьрмулий зий ивкIун ур механизаторну. Цила чIумал ванал къуртал бувну бур МахIачкъалаллал автоххуллурдал техникум. Агьаммур давумур ванал диркIун дур конбайнернал даву. Лаккуйми хъуру дакъа, ванал Бабаюртливссагу хъуру ттихIайсса диркIун дур. Вана, утти ваная хьуну ур хъунасса, мяйцIалла шинавун ивсса аькьлукар. Му аькьлукаршиву чIалай дур ванал ихтилат чIявусса къабуллавривугума, цIувххумунин кутIасса жаваб дуллалавриву. Хаварду бикIай ваца шагьрулий яхъанахъими инсантал чIявуми ваца интеллигентъталли тIисса кунмасса.

ЧIяйннал Ибрагьинхалил ур гай шагьрулулминнайх ххач бишинсса зунттал интеллигент. ЗапI дикIан дурну лаххай хурумирал чакмарду, галипе хIажакрахун, дахIай утта мухIлу кIичIру бувкIсса ганз гьухъул ялтту, бишай бакIрай бюхттулсса бухаркьяпа. АвцIусса чIумал ва уссар мармарчария цIувцIуну увсса адаминаха лахьлай. Къуццу тIавугу дуссар, анавар къаувккун, лагмава уруглай, хIисав ласласисса.Ттун ва мудангу ххал шай вай цала, зунттал адаминал лазиларкьусса, янналуву циняв Ккуллал райондалий дувайсса байраннай, культуралул, фолклорданул, халкьуннал аьдатру ккакккан дуллалисса фестиваллай.
СутIаева ПатIимат, Ибрагьинхалиллул оьрмулул дус, бур илтIа-кIюласса, дирисса, хъамитайпалун лавхьхьуну, лавсса, аькьлулул бувччусса.
ПатIимат бур 1968-ку шиная шинмай Ккуллал райондалул культуралул идарарттай, ЧIяйннал шяраваллил культуралул къатлул директорну дукIусса шинайннин зий бикIсса пишакар. 1966-ку шинал ванил къуртал бувну бур ЧIяйннал школа. Гава шинал дуклан бувххун бур Буйнакскаллал педучилищалийн. Хъиривмур шинал бувну бур ташу, га чIумал райондалул культуралул автобусрай зий ивкIсса СутIаев Ибрагьинхалиллун щар хьуну. Цуппа зузиссаксса мутталий ванил чантI учин дурссар жула буттахъал дуллай бивкIсса чIярусса аьдатру. Царагу райондалий, республикалий шайсса байранну, фестиваллу, конкурсру ЧIяйннал культуралул зузалтрал хIадур бувсса номерду бакъасса къархьуссар. Ванил, жяматралмур даврищал, дачин дурну бивкIссар цила оьрчIаву культуралул чулухунмайсса гьунарду ялун личин буллалисса давурттугу. КIулссар, райондалий бакъагу, Дагъусттаннайгу ЧIяйннал шяравасса СутIаевхъал кулпатрал ансамбльдания. Ва кулпатрал ансамбль цимилагу гьуртту хьуссар кулпатирттал дянивсса конкурсирттавух. БувкIссар ми конкурсирттаяту дипломирттащал, багьлул ххирасса бахшиширттащал. СутIаева ПатIиматлун дуллуну дур цимирагу грамота. Миннувух дур Аьрасатнал Культуралул министерствалул чулухасса грамотагу.
Уттигъанну ттун бахтти хьуна Ибрагьинхалиллул ва ПатIиматлул ташу бувну 50 шин бартлаглагисса, вайннал шардасса тяхъашиврувух гьуртту хьун. Ттун шикку хIисав хьуна ПатIимат бушиву «кулпатрал жамилул» руль дургьумургу. Вайннал къатрал магъул кIива чулий бия Аьрасатнал ва Дагъусттаннал ттугъру бивщуну. Лайкьссия вайгу, буну тIий СутIаевхъал кулпат Аьрасатнал ва Дагъусттаннал аьрщарайх ппив хьусса, цала пагьмурдан лархьхьусса давурттив дуллай.
Ибрагьинхалиллул ва ПатIиматлул кулпатгу чIивисса бакъар. Вайннал дянив хьуну ур 6 арс ва 2 душ. КIицI дуванну вайннал цIарду, яхъанахъисса кIанттурду, пишарду: Ххадижат зий бур ЧIяйннал школалул библиотекалий; Рустам зий уссия полициялий, утти ва ур къуллугъ кьабивтсса хъунама сержант; Аджана яхъанай бур Къизлардал райондалийсса Кардоновка тIисса шяраву, зий бур школалул бухгалтерну; Цибир зий ур къатри дайсса давурттай Аьрасатнаву, ванал бувккуну бур строительный техникум; МахIаммад-Расул зий ур Ваччавсса цIу лещан дувултрал идаралий щупирну, ванал бувккуну бур бухгалтертал шайсса техникум; МахIаммад тIима зий ур къатри дувайсса давурттай; Заурдул къуртал бувну бур Ростоврайсса муххал ххуллул институтрал экономист шайсса факультет, зий ур Москавлив; Рамазаннул къуртал бувну бур МахIачкъалаливсса Нархоз, ва ур бухгалтер, зий ур Москавлив ттучаннал каялувчину.
Вай циняв СутIаевхъал оьрчIру цала кулпатирттащал бувкIун бия ниттилгу, бутталгу юбилейрал мажлисрайн, гьай-гьай, бахшиширттащал. Ибрагьинхалиллун – 80 шин, ПатIиматлун – 70 шин, цачIу яхъанайгу – 50 шин, цинярдагу – 200 шин!
Яхъанахъияра, ЧIяйннал Ибрагьинхалил ва ПатIимат, оьрчIалгу, оьрчIал оьрчIалгу хъин битлай, хъихъи ласлай, зу му хIалал бувссар зува бувтсса аслийсса оьрмулийну, бартдиргьусса язи-язисса давурттайну!

ХIажимурад ХIусайнов