Хъин битира хъами

[dropcap]М[/dropcap]арт зурул 5-нний Ваччав библиотекалуву хьунни Ккуллал райондалийсса циняв шяраваллал библиотекарттал зузалт цачIун бавтIсса 8-мур мартрал байран хьунадакьлакьисса тяхъашиву.


Гьай-гьай, къур бувну бия шикку чIярусса дукрардащал­сса ссупра, цирдагу чIяруми ла­кку дукрарду дия. Ккуллал райондалийсса библиотекарттай каялувшиву дуллай бур бюхъу ххисса ХIажиаьлиева ПатIимат.

Ва хъамитайпалул, цуппагу зий, цила канилусса циняв библиотекарттугу зузи бувну бур. Царагу байран чIарах дуккан къадитай. Вана уттигу мукунма библиотекалул кказитру-журналлу бу­ккай зал бия лагмава чIюлу бувну. Дия хъаннил кьинилун хас дур­сса хъинну ххуйсса стенд.

Хъаннил кьини барча дуван бувкIун бия Ваччиял школалул 3-мур классрал дуклаки оьрчIру, цала учительница ХIусайнова ХIуриящал. Бия мукунма культуралул зузалтгу.

Мажлис тIивтIуна ХIажи­аьлиева ПатIиматлул. Цалчин душру барча бувна Ккуллал райондалул администрациялул вивсса политикалул отделданул каялувчи Хизриев Шам­ххаллул. Муния гихунмай мажлис бачин бувна библиотекалул зузалт Аьлиева Шавлухълул ва Мустапаева СалихIатлул. Хъинну ххуйсса номерду ккаккан бувна Ваччиял школалул оьрчIал.

ЧIявусса балайрду увкуна культуралул зузалтрал: Кьурбанов ХIабибуллагьлул, Суллиев Муслимлул, АхIмадов АхIмадлул ва цайминнал. Махъру лавхъуна ялагу Мадаева Розал, Ибрагьимова Маринал, ХIасниев НурмахIаммадлул ва цайминналгу.

Барча зул кьини, душрув!