Барча буллай буру

Щардал ва Карашрал жяматирттал лайкьсса арс, ас-намус лавайсса инсан, гьарца даймуниву ва дитаймуниву бюхъу ххисса чув-адамина, ХIажимахIаммадлул арс Гъазалиев Гъазалин вай гьантрай хьунни ниттил увну 60 шин.


[dropcap]М[/dropcap]у оьрмулул лахъазангу барча дуллай, чIа тIий буру жула ххаллилсса дус-ихтиварнан, гъанчунан чIярусса цIуллусса шинну, цIу-цIусса ххуй-хъиншивуртту, тIайлабацIуртту!
ТачIаввагу чан къабаннав вин му вила чумартсса ва чани-парсса дакIнин лавхьхьусса кьисмат! Бартлаганнав дакIнийцири мурадру!

Дустал, гьалмахтал,
гъан-маччами


[dropcap]Ж[/dropcap]учIава хIурмат лавай­сса, кибернетикалул элмулуву хьхьичIунсса ххуттай зий ивкIсса жула дус АхIмадов Анвар ХIамидлул арснахь барча дуллай буру оьрмулул 84 шинал шадлугъ.

[dropcap]Ч[/dropcap]Iа тIий буру цIуллушиву, оьрмулуву чIярусса ххари-шадшивуртту. Ина уттиния тихунайгу, жу ххари буллай, вина ччийкун итаннав, оьрмулул 90 шинал юбилей дуллай ккакканнав, му шадлугъгу ххарину буттахъал миналий хьунадакьин нясивну лякъиннав.

Цинявппагу вил дустурал, гьалмахтурал цIания
Амин Аьбдуллаев