Барча буллай буру

Апрельданул 29-нний бартлаглай дур оьрмулул 90 шин филологиялул элмурдал доктор, ДР-лул магьирлугърал лайкь хьусса зузала, МахIмудлул арс Халилов Халиллун.

Халил МахIмудович зий ивкIссар Дагъусттаннайсса элмулул центрданийсса мазрал, литературалул ва искусст­валул институтрал элмулул хьхьичIунма зузалану. Барча уллай Халил МахIмудович, чIа тIий буру цIуллушиву!
Виха мудангу дуаьлийсса вил оьрчIру, уссил оьрчIру, миннал наслу.


Щалагу тIабиаьт чантI увкусса интнил гьантрай бувну бур, инт кунма, чанна­сса, иминсса, аьчухсса, лаккудуш Буттаева Марзижат.

ХIурмат лавайсса Марзижат АхIмадовнай!
Барча тIий буру вихь був­сса кьини.
Ина гьарица иширттаву лак­рал чIарав бацIайсса, халкьуннал хIурмат-кьимат лайкь був­сса инсан бура.

ЧIа тIий буру вин цIу­ллу­шиву, дуллалимуниву тIай­лабацIу, кулпатраву нахIу­шиву. Уттиния тихунмайгу ина мукунма мукъуй цIу буну, бивзний ша бакьлай личIаннав!
Цинявппагу вил хIурмат буми


[dropcap]В[/dropcap]ай гьантрай жул аьзиз­сса ниттин, 2-мур ЦIувкIуллал шяравасса Сапижуллаева Айзанатлун, 68 шин бартлаглай дур.

ЧIярусса шиннардий школалий зий жул ниттил хъунма­сса захIмат бивхьуссар, цимигу никирал оьрчIан кIулшивуртту дуллуссар.
Жул нину цинявн­нащал хIал бавкьусса, аьчух­сса, мюхтажнал чIарав бацIан хIадурсса инсан бур.

Жул оьрму чанна буллали­сса, дунияллул неъматру жун тIивтIусса дадай! ДакIнихтуну барча тIий буру ина дунияллийн бувксса кьини. ЧIа тIий буру вин цIакьсса цIуллушиву, ужагърай нахIушиву.

Вил симандалия тачIав пиш чан къахьуннав, дакIнийсса мурадру бартлаганнав. Ина вила наслулия щалихханнин битаннав!

Виха дуаьлийсса душру,
куявтал ва душваврал оьрчIру