Шяраву цалчинсса дурккудуш

[dropcap]Я[/dropcap]нварь зурул 2-нний жул Хъурхърал шяраву дунияллийн бувкссар хъинну иминсса, зунттал бюхттулшиврийсса яхI ва къирият циву дусса, ххаллилсса педагог, Аьрасатнал лайкь хьусса учитель Къараева Гуржигьан (Галина) Къарабуттал душ.Буттал шяраваллилгу, лакрал миллатралгу, щала Аьрасатналгу хIакьсса патриот. Ва цуппагу хьуссар жул шяраву ларайсса кIулшиву ларсъсса цалчинсса хъамитайпану.
[dropcap]Г[/dropcap]уржигьан дунияллийн був­ккун 2 шин бартлаганнин ппу дунияллия лавгун, ятинтал хъуни буллан багьссар ванил ниттин, къабардин миллатрал хъамитайпалун. Хъунма хьуннин оьрмулуву хьунадаркьусса захIматшивуртталгу, хъунма хьуну махъ бакIрачIан дуркIсса оьсса кьинирдалгу, дард-хажалатиртталгу лахIан къабувну, инсантурал чIаравгу бацIлай, цила язи бувгьусса пишалийнгу дакI тIайлану зий бушаврихлу, архIал зузиминнангу, шяраваллил агьулданунгу, кIулцириннангу бусравну буссар Галина.
Жул шяраваллил агьулданун ххарисса, пахру бансса иш хьуссар ларгсса шинал Галина Къараевна паччахIлугърал ларайсса наградалун – «Дагъусттан Республикалул цIаний бувсса захIматрахлу» тIисса ордендалун лайкь шаву.
ДакIнихтуну барча тIий бура ттунма хъинну аьзизсса шяравудушнихь ниттил бувсса кьинигу, ялун дуркIсса ЦIусса шингу. ЧIа тIий бура вингу, вил лагмацириннангу цIакьсса цIуллушиву, тIайлабацIу ва барачат! Ина жун чан къабаннав, ххирасса Галина Къараевнай.
Вил шяравудуш
Бургъуева Жансурат