Барча буллай буру

[dropcap]В[/dropcap]ай гьантрай оьрмулул 60 шин бартлаглай дур жул ххирасса дус, 1-мур ЦIувкIуллал шяравасса Ибрагьимов Ибрагьин Рамазаннул арснан.

Увну ур Ибрагьин Къарабудахккантуллал райондалий Ккурттаннал шяраву. 1974 шинал МахIачкъалалив 9-мур ГПТУ-гу къуртал бувну, зун ивкIун ур къатри дайсса организациялий бригадирну. Ибрагьин ур кару мусилсса, магьир­сса ус­ттар. ЧIярусса шиннардий строительствалул давур­ттай зий ванал ккаккан бувссар цала пишакаршиврул бюхттул­сса даража.
ДакIнихтуну барча тIий буру Ибрагьиннухь оьрмулул юбилей.
ЧIа тIий буру цIуллушиву, дуллалимуниву тIайлабацIу, талихI-тирххандарайсса ла­хъисса оьрму.
Арсналгу, душнилгу, миннал оьрчIалгу ххари уллай личIаннав ина.

Аьралуннаву цачIу къуллугъ буллай бивкIсса вил дустал Оьмар, Исмяил, Сабир,
Аьбдул

[dropcap]Я[/dropcap]нварь зурул 1-нний жул ххирасса уссу, куяв, гъанчу НурмахIаммадлул арс ХIасанов Оьмарин оьрмулул 80 шин бартларгунни.

[dropcap]О[/dropcap]ьмари лайкьну, узданну оьр­му бувтсса инсанни.
ДакI-аьмал хъинсса, инсаншиврул бутIа буллусса Оьмарил хIурмат хъунмассар цинявппагу гъан-маччанал ва дустурал дянив.
ДакIнихтуну барча тIий бу­ру Оьмарихь оьрмулул юбилей. ЧIа тIий буру цIуллушиву, тIайлабацIуртту.
Ххирасса Оьмарий! ЦIусса шин вин дайдишай инава ув­сса кьинилия. Ва шин вил оьрмулувун ххаришивурттащал, хъиншивурттащал духханнав тIий буру. Ина вила кулпатралгу, лагма-ялттуминналгу ххари уллай личIаннав бусса оьрмулий.
Ина ххирасса Сулайманова Аьйшат, Мирзоева Барият, Рамазанова Жавагьи, Юсупов Ибрагьин, Гадаевхъал кулпат, ссурвал Зоя ва Роза

Декабрь зуруй хьусса грэплинграл бяст-ччалливу цалчинсса кIанттурду бувгьусса ттула арснал арс Гъазиев Аьбдуссамадлун ва душнил оьрчI Оьмаров Оьмардун хас буллай бура вай ххару.

Ва дуниял гьанай дур, гьантри, кьинирду ккалай,
Гьантрал хъирив шингу най, оьрму бур кутIа хъанай.
Оьрмулуву дурмургу хъатлий дирхьун чIалай дур,
ЧIалай бур ттула оьрчIру оьрчIал буттахъул хьуну.

Мюрщинийсса суратру цачIу дирхьун, ххал дуркун,
Лащин дур цакуццуйсса оьрчIал ва оьрчIал оьрчIал.
Вайнна оьрчIал оьрчIругу кьянкьану шару ласлай,
Ватандалул арсруну цивппа чIалачIи буллай.

Бахттун Гъазиева,
ш. ЧукIун