«Инсантал ххассал бан багьлай бия»

Августрал 14-нний МахIачкъала шагьрулул зума-къирагърай пIякь учаву хьусса кIанттайн цала хушрай увкIун, ца яла чялишну инсантал ххассал буллалиминнавух ивкIун ур Новостройрай ялапар хъанахъисса МахIач Акаевгу. Ва цувагу зий ур ЦIуссалакрал райондалул администрациялул жагьилтурал отделданул методистну.
АрвахIкьини МахIач уссия «Илчилул» редакциялий.

– МахIач, цукун бакIрайн агьра ина апатI хьусса кIанттайн?
– Шаппа чани левщун буну, гьавалийн кьатIув увккун уссияв. Цакуну бавунни пIякьлил чIу. Мува лахIзалуву Ватсаправусса группалувун гьалмахчунал чивчунни, цув ччучлай ура тIий. Ттул чIаххувчув Илияс Узунов мугьлат бакъа, машиналий щяивкIун, пIякьлил чIу бавсса чулийнай лавгунни. Нагу, анавархъиндарай машинагу къур бувну, шабучIултравува лавгра. Ххуллий жун хьунабавкьунни «Анаварсса кумаграл» машина.
ПIякьучаву хьусса кIанттайн ияйхту, Илияс анавархъиндарай ххявххунни гьалмахчуначIан. Жун га сагъну лявкъуна. Полициянал машиналий иян увссар азарханалийн, сагъну-саламатну уссар.

Жу гиккун бивну махъ хьуна 2-мур пIякьучавугу. Лагма ил бавтIун бия. Караманная цIу лещандувулт бувкIун бия, амма гайннан гъан хьун захIматну бия. Новостройраясса чIявусса жагьилтал бия ссахчIав къабурувгун цIулещандувултран кумаг буллай. Нагу, Илиясгу инсантал лекьрурдава личин буллай буссияв. ЧIявусса бия ччувччуну, бувчIин къахъанахъисса. ПIякь учаврийну лекьа-пIякьу хьусса къатрал чарттал ххуллу байщуну бия. «Анаварсса кумаграл» машинарттаща гъан хьун хъанай бакъая.

Полициянал машинарттай биян буллай бия ччувччуми ЦIуссалакрал азарханалийн. Цайва рахIму къабувну, кумагран ххяхлахисса чIявусса инсантал бия. Полициянал зузалтрал ххуллу къалавкьуссания, чIявусса инсантуран апатIру хьунссия. Бензиндалул цистернарду пIякь учавриягу хъуннасса нигьачIаву дия.
ЦIу лещан дувултран хъинну захIматну бия, цIарая нанисса кIиришиврул, пIуркIуврал бугъ буллай бияв. «Глобус» ттучандалул зузалтралгу хъунмасса кумаг бунни, щин ххилай бия.

На, инсантал ххассал буллай ивкIссар тIий, личIи уллай, ттуй чIурчIав дуллансса кIану бакъассар. Щала Новостройрал жямат гиккун бавтIун бия, хIатта Къизлардая медсестрахъулва бувкIун бия, апатIрахьхьун биривминнан кумаг бан.

Гьай-гьай, нигьачIавугу дия, амма инсантал ххассал бан багьлай бия. Хьхьунил ссят 2 хьуннин цIу лещан дуллай бия. Навама гичча лавгссияв кIюрххицIун ссят 3 шайхту най унува азарханалийн. Гикку кIул хьуна ттун апатIраву ттула гьалмахтал, кIул­ми ливтIуну бушиву, кIи­нная хIа­кьинугу ятIа-тIар бакъар.

Рафик, заправкалул управляющий, лахьхьу лявкъунни морграву. Видео ххал хьухьун­ссар зуннагу соцсетирдаву, ванайн оьвтIисса. Заправкалий цанна кIапIикI лякъин каникуллу ду­ссаксса зий ивкIсса 2 чIаважагьил ттигу увар лякъин. ХIакьинугу кинологтал луглайнма бур левкьсса къатралу.
Лахьхьу Ингушетиянава­сса жагьилтал бувкIун бия, цала гъанчувнал махъва-махъ гичча оьвкуну бур, муния махъ связьрай акъар тIий. Машина ччув­ччуну лявкъунни, цува акъар тIий бия.

МахIачлул бувсмур цимурца чичин хъанай бакъар, буккултрал хьхьичI хIучI бутансса сурат хIасул дан ччай бакъар.
Барчаллагь учинну щала лакрал миллатрал цIания, цайва рахIму къабувну, цIарава апатI хьусса инсантал ххассал буллай ивкIсса жула къучагъсса жагьилнахь. Ванал бувмур виричувшиврун ккаллиссар.

Чивчуссар
Зулайхат Тахакьаевал