Хъуннасса дур вил сий

Вай гьантрай жула лакрал ххаллилсса чувнан, цала миллатрал лайкьсса вакилнан, ХIамидлул арс МахIаммадов Юсуплун хъанахъиссар 65 шин.

ХIурмат лавайсса Юсуп, ина вила оьрмулул манзилданий ттинин бартбивгьусса цаннияр ца хьхьичIунсса ва агьамшиву ххисса иширттал ккал дуллан бивкIукун, дахIалай чинсса бакъа личIлай бакъар. ХIатта кIицI ларгсса шиннугума бюхъай мунийн бувну чанну чIалачIисса дикIан.
Ина, цин лархьхьусса къулагъас къадурну, чIарах бу­ккан къабитара жула миллатрал мурадирттацIун бавхIусса сайки цавагу масъала, тачIаввагу чIал акъара чIарав ацIан.
Инава каялувчину авцIуния шийнай ина жулла Лакрал райондалул чIалачIин цимигу хху­ттал ххуй хьун дурунни, асар хьунну щурущи дунни кIанил рухI.
Вил сий хъуннасса дур дустурал дянивугу, ина му ядангу, дуруччингу кIулсса уну тIий, бусайсса мукъулгу, бартбигьлагьисса иширтталгу дянивсса манзил вил кутIасса буну тIий.

Ххирасса Юсуп! Оьрмулул юбилейгу барча дуллай, чIа тIий буру вин цIакьсса цIуллушиву, цIу-цIусса ххуй-хъиншивуртту – оьрмулувугу, иширттавугу, вила кулпатравугу, агьлу-авладрайгу! Яаннав ина Заннал!
Дустал, гьалмахтал