Виричувнал гъанминнащал хьунаавкьунни

Вай гьантрай Ккуллал райондалул бакIчи Шамил Рамазанов хьунаавкьунни СВО-рай къуллугърал бурж бартбигьлай жан дуллусса Хъусращиял шяравасса аьраличув, Муртазааьлил арс Аьли Цимпаевлул мачча-гъаннащал.

Шамил Рамазановлул райондалул жяматрал ва цала чулухасса дакIнийхтунусса жижара бунни дязанний оьрмулуцIа хьусса прапорщик Аьли Цимпаевлул буттахь, уссурваврахь, ссурваврахь ва гъан-маччаминнахь.

Ванал чувшиврун бюхттул­сса кьимат бишлай, Аьрасатнал Президент Владимир Путиннул указрайн бувну, аьпалул хьуну махъ ПаччахIлугърал ларай­сса награда «Къучагъшиврул орден» дуллунни Аьли Цимпаевлун.

– Жу хIарачат банну, зул къюву чансса дунугу лагь даву мурадрай, кумаг буллай, чIарав бацIлан. КIулну бикIияра зущал архIал дард кIидачIлай чIарав жугу бушиву. Жула чулухарив мудангу хIадурну буссару иш багьний махъ бацIан. Зул кулпатран дагьайсса выплатардал хIакъиравусса масъалартту жула аякьалийн ласунтIиссар. Хасъсса операциялуву гьуртту хъанай бивкIсса аьралитурал кулпатирттал чIарав бацIаву – жул буржри.

Аьли Цимпаевлул виричувну жан дуллуссар аьралий бигарду бартбигьлай. Оьсса талатавриву кIусса щаву дирну ххассал къавхьуну ур.
Шиккува кIицI лаган, июньдалул 22-нний Къучагъшиврул ордендалул кавалер Аьли Цимпаев дуклай ивкIсса Хъусращиял школалул чIирай ларчIунни ванал аьпа абад буллалисса мармарчарил ула.

Аьлил ппу, оьрмулул угьара хьусса Муртазааьли Цимпаев, ур Венгриянал дяъвилул иширттал ветеран. БувчIлай бур цуксса захIматну буссарив угьара хьусса буттан арснал бивкIулул дард духIан. Ци банссар, аьраличувнал пишалул бурж Ватан дуруччаву бур.